Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про виконання і фонограми

прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року

(Про приєднання до Договору див. Закон N 2732-III від 20.09.2001, ВВР, 2002, N 2, ст.15)

Офіційний переклад

Преамбула

Договірні Сторони,
Бажаючи вдосконалювати та підтримувати охорону прав виконавців і виробників фонограм найбільш ефективним та однаковим шляхом,
Вважаючи за необхідне введення нових міжнародних правил з метою забезпечення адекватного рішення питань, що виникають у зв'язку з економічним, соціальним, культурним та технічним розвитком,
Визнаючи глибокий вплив розвитку та зближення інформаційних та комунікаційних технологій на виробництво та використання виконань і фонограм,
Вважаючи за необхідне збереження балансу між правами виконавців і виробників фонограм та інтересами широкої публіки, особливо в сфері освіти, наукових досліджень та доступу до інформації,
Погодилися на наступне:

Глава I
Загальні положення

Стаття 1
Відношення до інших конвенцій

(1) Ніщо в цьому Договорі не применшує існуючі зобов'язання, які Договірні Сторони мають по відношенню одна до одної згідно з Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, укладеної в Римі 26 жовтня 1961 року (далі згадується як "Римська конвенція").

(2) Охорона, надавана згідно з цим Договором, не зачіпає і жодним чином не впливає на охорону авторського права на літературні і художні твори. Відповідно ніяке положення цього Договору не може тлумачитися як таке, що завдає шкоди такій охороні*.

(3) Цей Договір ніяк не пов'язаний з будь-якими іншими договорами і не обмежує будь-які права та зобов'язання, які в них містяться.


* Узгоджена заява стосовно Статті 1 (2): Розуміється, що Стаття 1 (2) уточнює взаємозв'язок між правами на фонограми за ним Договором та авторським правом на твори, що втілені у фонограми. У випадках, коли дозвіл вимагається як від автора твору, втіленому у фонограмі, так і від виконавця або виробника, що володіє правами на фонограму, необхідність у наданні дозволу автором не відпадає з тієї причини, що також необхідний дозвіл виконавця або виробника і навпаки.

Далі розуміється, що ніщо в Статті 1 (2) не перешкоджає Договірній стороні надавати виключні права виконавцю або виробнику фонограм на додаток до прав, які повинні бути надані за цим Договором.

Стаття 2
Визначення

Для цілей цього Договору:

(a) "виконавці" - це актори, співаки, музиканти, танцюристи та інші особи, які грають роль, співають, читають, декламують, грають на музичному інструменті, інтерпретують або іншим чином виконують літературні або художні твори, або вираження фольклору;

(b) "фонограма" означає запис звуків виконання або інших звуків, або відтворення звуків, крім звуків у формі запису, включеного до кінематографічного або іншого аудіовізуального твору*;

(c) "запис" означає втілення звуків або їх відтворень, яке дозволяє здійснювати їх сприйняття, відтворення або сповіщення за допомогою відповідного пристрою;

(d) "виробник фонограми" означає фізичну або юридичну особу, яка бере на себе ініціативу та несе відповідальність за перший запис звуків виконання або інших звуків, або відтворень звуків;

(e) "опублікування" запису виконання або фонограми означає надання примірників запису виконання або фонограми публіці за згодою власника прав та за умови, що примірники надаються публіці у розумній кількості**;

(f) "ефірне мовлення" означає передачу засобами недротового зв'язку звуків або зображень і звуків, або їх відтворень для приймання публікою; така передача через супутник також є "ефірним мовленням"; передача кодованих сигналів є "ефірним мовленням", якщо засоби декодування надаються публіці організацією мовлення або за її згодою;

(g) "сповіщення для загального відома" виконання або фонограми означає передачу для публіки будь-яким способом, крім ефірного мовлення, звуків виконання чи звуків або відтворень звуків, записаних на фонограму. Для цілей Статті 15 "сповіщення для загального відома" включає доведення звуків або "відтворень звуків, записаних на фонограму, до слухового сприйняття публікою.


* Узгоджена заява стосовно Статті 2 (b): Розуміється, що визначення фонограми, яке міститься в Статті 2 (b) не передбачає того, що права на фонограму будь-яким чином зачіпаються у зв'язку з їх включенням до кінематографічного або іншого аудіовізуального твору.

** Узгоджена заява стосовно Статті 2 (e): Вирази "екземпляри" та "оригінал та екземпляри", які є предметом права на розповсюдження та права на прокат, в контексті зазначених статей, відносяться виключно до записаних екземплярів, які можуть бути випущені в обіг у вигляді матеріальних об'єктів.

Стаття 3
Особи, які охороняються за цим Договором

(1) Договірні Сторони надають охорону, передбачену цим Договором, виконавцям і виробникам фонограм, які є громадянами інших Договірних Сторін.

(2) Під громадянами інших Договірних Сторін розуміються ті виконавці або виробники фонограм, які відповідають критеріям надання охорони, передбаченим Римською конвенцією, як нібито всі Договірні Сторони цього Договору були Договірними державами цієї Конвенції. Стосовно зазначених критеріїв Договірні Сторони застосовують відповідні визначення, подані в Статті 2 цього Договору*.

(3) Будь-яка Договірна Сторона, використовуючи можливості, передбачені Статтею 5 (3) Римської конвенції або, для виконання положень Статті 5 згаданої Конвенції, Статтею 17 цієї Конвенції, подає Генеральному директору Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) повідомлення, як передбачено зазначеними положеннями**.


* Узгоджена заява стосовно Статті 3 (2): Для цілей застосування Статті 3 (2) розуміється, що запис означає завершення виготовлення еталонної стрічки ("bande-mere").

** Узгоджена заява стосовно Статті 3: Розуміється, що зазначені в статтях 5 (а) та 16 (а) (iv) Римської конвенції на "громадянина іншої Договірної держави" при застосуванні до цього Договору буде означати по відношенню міжурядової організації, яка є Договірною стороною цього Договору, громадянина однієї із країн-членів цієї організації.

Стаття 4
Національний режим

(1) Кожна Договірна Сторона надає громадянам інших Договірних Сторін, як вони визначені Статтею 3 (2), такий самий режим, який вона надає своїм громадянам щодо виключних прав, спеціально наданих цим Договором, і права на винагороду, передбаченого Статтею 15 цього Договору.

(2) Зобов'язання, передбачене пунктом (1), не застосовується в тій мірі, в якій інша Договірна Сторона використовує застереження, можливі відповідно до Статті 15 (3) цього Договору.

Глава II
Права виконавців

Стаття 5
Моральні права виконавців

(1) Незалежно від майнових прав виконавця і навіть у разі їх передачі виконавець стосовно своїх незаписаних усних виконань і виконань, записаних на фонограми, має право вимагати бути визнаним як виконавець своїх виконань, крім тих випадків, коли ненадання такого права диктується способом використання виконання, і заперечувати проти будь-якого перекручення, спотворення або іншої зміни своїх виконань, які можіть завдавати шкоди його репутації.

(2) Права, які надаються виконавцю згідно з пунктом (1), зберігаються після його смерті принаймні до закінчення дії майнових прав та здійснюються особами або установами, уповноваженими законодавством Договірної Сторони, в якій запитується охорона. Проте ті Договірні Сторони, законодавство яких на момент ратифікації цього Договору або приєднання до нього не передбачає після смерті виконавця охорону всіх прав, викладених у попередньому пункті, можуть передбачити, що деякі з цих прав після смерті виконавця перестають здійснюватися.

(3) Засоби захисту для забезпечення прав, передбачених цією Статтею, регулюються законодавством Договірної Сторони, в якій запитується охорона.

Стаття 6
Майнові права виконавців щодо їх незаписаних виконань

Виконавці мають виключне право стосовно своїх виконань дозволяти:

(i) ефірне мовлення і сповіщення для загального відома своїх незаписаних виконань, за винятком випадків, коли виконання уже передавалось в ефір;

(ii) запис своїх незаписаних виконань.

Стаття 7
Право на відтворення

Виконавці користуються виключним правом дозволяти пряме або непряме відтворення своїх виконань, записаних на фонограми, будь-яким способом і в будь-якій формі*.


* Узгоджена заява стосовно Статей 7, 11 і 16: Право на відтворення, як воно визначене в Статтях 7 та 11, і винятки, що допускаються відносно цього права через Статтю 16, повністю застосовуються в цифровому середовищі і, зокрема, відносно використання виконань і фонограм у цифровій формі в електронному засобі є відтворенням в контексті цих статей.

Стаття 8
Право на розповсюдження

(1) Виконавці користуються виключним правом дозволяти доведення до загального відома оригіналу і примірників своїх виконань, записаних на фонограми, шляхом продажу або іншим шляхом передачі права власності.

(2) Ніщо в цьому Договорі не впливає на свободу Договірних Сторін визначати або не визначати умови, на яких вичерпання права, згаданого в пункті (1), застосовується після першого продажу або іншої передачі права власності на оригінал чи примірник записаного виконання з дозволу виконавця*.


* Узгоджена заява стосовно Статей 2 (е), 8, 9, 12 і 13: Вирази "екземпляри" та "оригінал та екземпляри", які є предметом права на розповсюдження та права на прокат, в контексті зазначених статей, відносяться виключно до записаних екземплярів, які можуть бути випущені в обіг у вигляді матеріальних об'єктів.

Стаття 9
Право на прокат

(1) Виконавці користуються виключним правом дозволяти комерційний прокат для публіки оригіналу і примірників своїх виконань, записаних на фонограми, як це визначено національним законодавством Договірних Сторін, навіть після їх розповсюдження, здійсненого виконавцем або за його дозволом.

(2) Незалежно від положень пункту (1) Договірна Сторона, яка на 15 квітня 1994 року мала і нині має систему справедливої винагороди виконавців за прокат примірників їх виконань, записаних на фонограмах, може зберегти цю систему за умови, що комерційний прокат фонограм не завдає істотної шкоди виключному праву виконавців на відтворення*.


* Узгоджена заява стосовно Статей 2 (е), 8, 9, 12 і 13: Вирази "екземпляри" та "оригінал та екземпляри", які є предметом права на розповсюдження та права на прокат, в контексті зазначених статей, відносяться виключно до записаних екземплярів, які можуть бути випущені в обіг у вигляді матеріальних об'єктів.

Стаття 10
Право зробити записані виконання доступними

Виконавці користуються виключним правом дозволяти доведення до загального відома своїх виконань, записаних на фонограмах, через дротові або бездротові засоби зв'язку таким чином, що представники публіки можуть отримувати до них доступ із будь-якого місця і в будь-який час за їх власним вибором.

Глава III
Права виробників фонограм

Стаття 11
Право на відтворення

Виробники фонограми мають виключне право дозволяти пряме або непряме відтворення своїх фонограм будь-яким способом і в будь-якій формі*.


* Узгоджена заява стосовно Статей 7, 11 і 16: Право на витворення, як воно визначене в Статтях 7 та 11, і винятки, що допускаються відносно цього права через Статтю 16, повністю застосовуються в цифровому середовищі і, зокрема, відносно використання виконань і фонограм у цифровій формі в електронному засобі є відтворенням в контексті цих статей.

Стаття 12
Право на розповсюдження

(1) Виробники фонограм мають виключне право дозволяти доведення до загального відома оригіналу і примірників своїх фонограм шляхом продажу або іншим шляхом передачі права власності.

(2) Ніщо в цьому Договорі не впливає на свободу Договірних Сторін визначати або не визначати умови, на яких вичерпання права, згаданого в пункті (1), застосовується після першого продажу або іншої передачі права власності на оригінал чи примірник фонограми з дозволу виробника фонограми*.


* Узгоджена заява стосовно Статей 2 (е), 8, 9, 12 і 13: Вирази "екземпляри" та "оригінал та екземпляри", які є предметом права на розповсюдження та права на прокат, в контексті зазначених статей, відносяться виключно до записаних екземплярів, які можуть бути випущені в обіг у вигляді матеріальних об'єктів.

Стаття 13
Право на прокат

(1) Виробники фонограм мають виключне право дозволяти комерційний прокат оригіналу або примірників своїх фонограм для публіки навіть після їх розповсюдження, здійсненого виробником або з його дозволу.

(2) Незалежно від положень пункту (1), Договірна Сторона, яка на 15 квітня 1994 року мала і зараз має систему справедливої винагороди виробників фонограм за прокат примірників їхніх фонограм, може зберегти цю систему за умови, що комерційний прокат фонограм не завдає істотної шкоди виключним правам виробників фонограм на відтворення*.


* Узгоджена заява стосовно Статей 2 (е), 8, 9, 12 і 13: Вирази "екземпляри" та "оригінал та екземпляри", які є предметом права на розповсюдження та права на прокат, в контексті зазначених статей, відносяться виключно до записаних екземплярів, які можуть бути випущені в обіг у вигляді матеріальних об'єктів.

Стаття 14
Право зробити фонограми доступними

Виробники фонограм мають виключне право дозволяти доведення до загального відома своїх фонограм через дротові і недротові засоби зв'язку таким чином, що представники публіки можуть здійснювати до них доступ з будь-якого місця і в будь-який час за їхнім власним вибором.

Глава IV
Загальні положення

Стаття 15
Право на винагороду за ефірне мовлення і сповіщення для загального відома

(1) Виконавці та виробники фонограм мають право на одноразову справедливу винагороду за пряме або непряме використання фонограм, опублікованих з комерційною метою, для ефірного мовлення або будь-якого сповіщення для загального відома.

(2) Договірні Сторони мають встановити в своєму національному законодавстві, що одноразову справедливу винагороду вправі вимагати у користувача виконавець або виробник фонограми, або і виконавець і виробник фонограми. Договірні Сторони можуть також встановити в національному законодавстві норми, згідно з якими у разі відсутності угоди між виконавцем і виробником фонограми встановлюються умови, за якими одноразова справедлива винагорода розподіляється між виконавцями і виробниками фонограм.

(3) Будь-яка Договірна Сторона у повідомленні, переданому на збереження Генеральному директору ВОІВ, може заявити, що вона буде застосовувати положення пункту (1) тільки стосовно певних видів використання або що вона обмежить їх застосування будь-яким іншим шляхом, або що вона взагалі не буде застосовувати ці положення.

(4) Для виконання положень цієї Статті фонограми, доступні для загального відома через дротові і недротові засоби зв'язку таким чином, що представники публіки можуть отримувати до них доступ із будь-якого місця і в будь-який час за їхнім власним вибором, вважаються як нібито вони були опубліковані з комерційною метою *,**.


* Узгоджена заява стосовно Статті 15: Розуміється, що Стаття 15 не є повним вирішенням рівня прав ретрансляції і комунікації на суспільство, яке мають мати виконавці і виробники фонограм у цифрову еру. Делегації не змогли досягнути консенсусу по різним пропозиціям щодо аспектів виключних прав, які необхідно надати у певних обставинах або щодо прав, які необхідно надати без можливості застережень, і тому залишили це питання для майбутнього вирішення.

** Узгоджена заява стосовно Статті 15: Розуміється, що Стаття 15 не перешкоджає наданню права, передбаченого цією Статтею, виконавцям фольклору та виробникам фонограм, що записують фольклор, якщо такі фонограми не були опубліковані для отримання доходу.

Стаття 16
Обмеження та винятки

(1) Договірні Сторони можуть передбачити в своєму національному законодавстві такі види обмежень або винятків щодо охорони прав виконавців і виробників фонограм, які передбачені в їхньому національному законодавстві щодо охорони авторського права на літературні і художні твори.

(2) Договірні Сторони зводять будь-які обмеження або винятки з передбачених цим Договором прав до певних особливих випадків, які не завдають шкоди нормальному використанню виконання або фонограми і необгрунтованим способом не обмежують законних інтересів виконавця або виробника фонограми*,**.


* Узгоджена заява стосовно Статті 7, 11 і 16: Право на відтворення, як воно визначене в Статтях 7 та 11, і винятки, що допускаються відносно цього права через Статтю 16, повністю застосовуються в цифровому середовищі і, зокрема, відносно використання виконань і фонограм у цифровій формі в електронному засобі є відтворенням в контексті цих статей.

** Узгоджена заява стосовно Статті 16: Узгоджена заява відносно Статті 10 (про обмеження і винятки), Договору ВОІВ по авторському праву застосовується, з урахуванням відповідних змін, також до Статті 16 (про обмеження і винятки) Договору ВОІВ про виконання і фонограми.

Стаття 17
Строк охорони

(1) Строк охорони, надаваної виконавцям згідно з цим Договором, триває, принаймні, до кінця 50-річного періоду, відлік якого починається з року, в якому виконання було записано на фонограмі.

(2) Строк охорони, надаваної виробникам фонограм згідно з цим Договором, триває, принаймні, до кінця 50-річного періоду, відлік якого починається з кінця року, в якому фонограма була опублікована, або - у разі відсутності такого опублікування протягом 50 років з дня запису фонограми - 50 років з кінця року, в якому був зроблений запис.

Стаття 18
Зобов'язання стосовно технічних засобів

Договірні Сторони передбачають відповідну правову охорону і ефективні засоби правового захисту від обходу існуючих технічних засобів, якими користуються виконавці або виробники фонограм у зв'язку із здійсненням своїх прав відповідно до цього Договору, та які обмежують дії щодо їх виконань і фонограм, які не дозволені виконавцями або виробниками фонограм або не допускаються законом.

Стаття 19
Зобов'язання стосовно інформації про управління правами

(1) Договірні Сторони передбачають відповідні та ефективні засоби правового захисту щодо будь-якої особи, яка свідомо чинить будь-які з нижчезазначених дій, знаючи або, у зв'язку із застосуванням цивільно-правових засобів захисту, маючи належні підстави знати, що така дія може спонукати, дозволяти, сприяти або приховувати порушення будь-якого права, передбаченого цим Договором:

(i) усунення або зміну будь-якої електронної інформації про управління правами без дозволу;

(ii) розповсюдження, імпортування для розповсюдження, передачу в ефір, сповіщення або доведення до загального відома без дозволу виконань, примірників записаних виконань або фонограм, знаючи, що в них без дозволу була усунена або змінена електронна інформація про управління правами.

(2) "Інформація про управління правами" в розумінні цієї статті означає інформацію, яка ідентифікує виконавця, виконання виконавця, виробника фонограми, фонограму, володільця будь-якого права на виконання або фонограму, або інформацію про умови використання виконання і фонограми і будь-які цифри або коди, в яких подана така інформація, коли будь-яка з цих складових інформації, додана до примірника записаного виконання або фонограми, або фігурує у зв'язку із сповіщенням або доведенням записаного виконання або фонограми до загального відома*.


* Узгоджена заява стосовно Статті 19: Узгоджена заява відносно Статті 12 (про зобов'язання стосовно інформації про управління правами) Договору ВОІВ по авторському праву застосовується, з урахуванням відповідних змін, також до Статті 19 (про зобов'язання стосовно інформації про управління правами) Договору ВОІВ про виконання і фонограми.

Стаття 20
Формальності

Володіння правами і здійснення прав, передбачених цим Договором, не пов'язані з дотриманням будь-яких формальностей.

Стаття 21
Застереження

Згідно з положеннями Статті 15 (3) ніякі застереження до цього Договору не допускаються.

Стаття 22
Застосування в часі

(1) Договірні Сторони, з врахуванням відповідних змін, застосовують положення Статті 18 Бернської конвенції до прав виконавців і виробників фонограм, передбачених цим Договором.

(2) Незалежно від положень пункту (1) Договірна Сторона може обмежити застосування Статті 5 цього Договору виконаннями, здійсненими після введення в дію цього Договору стосовно цієї Сторони.

Стаття 23
Положення про забезпечення прав

(1) Договірні Сторони зобов'язуються прийняти відповідно зі своїми правовими системами заходи, необхідні для забезпечення застосування цього Договору.

(2) Договірні Сторони забезпечать, щоб в їх законах були передбачені заходи щодо забезпечення прав, які дозволяють ефективно протидіяти будь-яким актам порушення прав, передбачених цим Договором, включаючи термінові засоби для запобігання порушень та засоби як стримуючий засіб від подальших порушень.

Глава V
Адміністративні та прикінцеві положення

Стаття 24
Асамблея

(1) (a) Договірні Сторони засновують Асамблею.

(b) Кожна Договірна Сторона може бути представлена одним делегатом, який може мати заступників, радників та експертів.

(c) Витрати кожної делегації оплачуються Договірною Стороною, яка її призначала. Асамблея може звернутися до Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі "ВОІВ") з проханням надати фінансову допомогу для сприяння участі делегацій тих Договірних Сторін, які вважаються країнами, що розвиваються, відповідно до встановленої практики Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй або є країнами, що перебувають у процесі переходу до ринкової економіки.

(2) (a) Асамблея розглядає питання, які стосуються збереження, розвитку, застосування та функціонування цього Договору.

(b) Асамблея виконує функцію, покладену на неї за Статтею 26 (2), що стосується допуску окремих міжурядових організацій до участі в цьому Договорі.

(c) Асамблея приймає рішення про скликання будь-якої дипломатичної конференції для перегляду цього Договору та видає необхідні вказівки Генеральному директору ВОІВ про підготовку такої дипломатичної конференції.

(3) (a) Кожна Договірна Сторона, яка є державою, має один голос і голосує тільки від свого імені.

(b) Будь-яка Договірна Сторона, яка є міжурядовою організацією, може приймати участь у голосуванні замість держав-членів такої організації в кількості голосів, що дорівнює кількості держав-членів такої організації, які є сторонами цього Договору. Будь-яка така міжурядова організація не приймає участі в голосуванні, якщо будь-яка з держав-членів такої організації використовує своє право голосувати, і навпаки.

(4) Асамблея збирається один раз у два роки на чергову сесію, скликувану Генеральним директором ВОІВ.

(5) Асамблея встановлює свої правила процедури, включаючи скликання позачергових сесій, вимоги до кворуму та, на підставі положень цього Договору, необхідну більшість для прийняття різних рішень.

Стаття 25
Міжнародне бюро

Міжнародне бюро ВОІВ виконує адміністративні функції, які стосуються цього Договору.

Стаття 26
Право участі в Договорі

(1) Будь-яка держава-член ВОІВ може стати учасницею цього Договору.

(2) Асамблея може винести рішення про допуск будь-якої міжурядової організації до участі в цьому Договорі, яка заявляє, що вона має компетенцію і власну, обов'язкову для всіх держав-членів такої організації нормативну базу з питань, що регулюються цим Договором, і що вона належним чином уповноважена відповідно до своїх внутрішніх процедур стати учасницею цього Договору.

(3) Європейське співтовариство, зробивши заяву, згадану у попередньому пункті, на Дипломатичній конференції, на якій було прийнято цей Договір, може стати учасником цього Договору.

Стаття 27
Права та обов'язки згідно з Договором

Якщо в цьому Договорі не передбачено будь-яких спеціальних положень про інше, кожна Договірна Сторона користується всіма правами та приймає на себе всі зобов'язання, що виходять з цього Договору.

Стаття 28
Підписання Договору

Цей Договір є відкритим для підписання до 31 грудня 1997 року будь-якою державою-членом ВОІВ та Європейським співтовариством.

Стаття 29
Набуття чинності Договором

Цей Договір набуває чинності через три місяці після подання Генеральному директору ВОІВ на збереження 30 державами документів про ратифікацію або приєднання.

Стаття 30
Дата початку участі в Договорі

Цей Договір стає обов'язковим для:

(i) 30 держав, зазначених у Статті 29, з дати набуття чинності цим Договором;

(ii) кожної іншої держави після закінчення трьох місяців з дати подання цією державою для зберігання свого документа Генеральному директору ВОІВ;

(iii) Європейського співтовариства після закінчення трьох місяців з дати подання для зберігання документа про ратифікацію або приєднання, якщо такий документ було подано після набуття чинності цим Договором згідно зі Статтею 29, або трьох місяців після набуття чинності цим Договором, якщо такий документ було подано для зберігання до набуття чинності цим Договором;

(iv) будь-якої іншої міжурядової організації, яка допущена до участі в цьому Договорі, після закінчення трьох місяців після подання для зберігання її документа про приєднання.

Стаття 31
Денонсація Договору

Будь-яка Договірна Сторона може денонсувати цей Договір через повідомлення, адресоване Генеральному директору ВОІВ. Будь-яка денонсація вводиться в дію через рік з дати отримання повідомлення Генеральним директором ВОІВ.

Стаття 32
Мови Договору

(1) Цей Договір підписується в одному примірнику англійською, арабською, іспанською, китайською, російською і французькою мовами, причому всі тексти на цих мовах є автентичними.

(2) Офіційний текст на будь-якій мові, крім мов, зазначених у пункті (1), затверджується Генеральним директором ВОІВ на прохання зацікавленої сторони після консультацій зі всіма зацікавленими сторонами. В цьому пункті "зацікавлена сторона" означає будь-яку державу-член ВОІВ, про офіційну мову або одну з офіційних мов якої йдеться, а також Європейське співтовариство та будь-яку іншу міжурядову організацію, яка може стати учасницею цього Договору, якщо йдеться про одну з її офіційних мов.

Стаття 33
Депозитарій

Депозитарієм цього Договору є Генеральний директор ВОІВ.

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow