Договір про патентне право

(Про приєднання до Договору див. Закон N 245-IV від 22.11.2002 )

Дата підписання: 01.06.2000

Дата ратифікації: 22.11.2002

Дата набуття чинності: 30.06.2003

ЗМІСТ

Стаття 1. Скорочені назви

Стаття 2. Загальні принципи

Стаття 3. Заявки та патенти, до яких застосовується Договір

Стаття 4. Виняток в інтересах безпеки

Стаття 5. Дата подання

Стаття 6. Заявка

Стаття 7. Представництво

Стаття 8. Надсилання повідомлень; адреси

Стаття 9. Повідомлення

Стаття 10. Дійсність патенту; анулювання

Стаття 11. Послаблення щодо строків

Стаття 12. Відновлення прав після встановлення відомством факту вжиття належних заходів або ненавмисності

Стаття 13. Виправлення або доповнення заяви про пріоритет; відновлення права пріоритету

Стаття 14. Інструкція

Стаття 15. Зв'язок із Паризькою конвенцією

Стаття 16. Дія переглядів, змін та доповнень до Договору про патентну кооперацію

Стаття 17. Асамблея

Стаття 18. Міжнародне бюро

Стаття 19. Перегляди

Стаття 20. Участь у Договорі

Стаття 21. Набуття чинності Договором; дати набуття чинності ратифікаціями і приєднаннями

Стаття 22. Застосування Договору до існуючих заявок і патентів

Стаття 23. Застереження

Стаття 24. Денонсація Договору

Стаття 25. Мови Договору

Стаття 26. Підписання договору

Стаття 27. Депозитарій; реєстрація


Стаття 1
Скорочені назви

Для цілей цього Договору, якщо чітко не передбачено інше:

(i) "відомство" означає орган Договірної Сторони, уповноважений видавати патенти або займатися іншими питаннями, що регулюються цим Договором;

(ii) "заявка" означає заявку на видачу патенту, як зазначено у статті 3;

(iii) "патент" означає патент, як зазначено у статті 3;

(iv) посилання на "особу" розуміються як такі, що включають зокрема фізичну і юридичну особу;

(v) "повідомлення" означає будь-яку заявку або прохання, заяву, документ, кореспонденцію або іншу інформацію, що стосуються заявки або патенту, пов'язані або не пов'язані з процедурою за цим Договором та подані до відомства;

(vi) "матеріали відомства" означають сукупність даних, які зберігаються відомством, стосуються заявок, поданих до цього відомства, та включають ці заявки, а також патентів, виданих цим відомством або іншим органом та чинних у відповідній Договірній Стороні, включаючи самі ці патенти, незалежно від носія, на якому такі дані зберігаються;

(vii) "внесення запису" означає будь-яку дію з внесення даних до матеріалів відомства;

(viii) "заявник" означає особу, зазначену в матеріалах відомства згідно із застосовним законодавством як особа, що подає прохання про видачу патенту, або як інша особа, яка подає заявку або веде діловодство за нею;

(ix) "власник" означає особу, зазначену в матеріалах відомства як власник патенту;

(x) "представник" означає представника відповідно до застосовного законодавства;

(xi) "підпис" означає будь-який засіб самоідентифікації;

(xii) "мова, прийнята відомством" означає будь-яку одну мову, прийняту відомством для відповідної процедури у відомстві;

(xiii) "переклад" означає переклад мовою або, у відповідних випадках, транслітерацію алфавітом або набором символів, що прийняті відомством;

(xiv) "процедура у відомстві" означає будь-яку процедуру діловодства за заявкою або патентом, що здійснюється відомством;

(xv) за винятком тих випадків, коли з контексту випливає інше, слова в однині включають слова у множині, і навпаки, а особисті займенники чоловічого роду включають особисті займенники жіночого роду;

(xvi) "Паризька конвенція" означає Паризьку конвенцію про охорону промислової власності, підписану 20 березня 1883 року, з урахуванням переглядів і внесених змін та доповнень);

(xvii) "Договір про патентну кооперацію" означає Договір про патентну кооперацію, підписаний 19 червня 1970 року, а також Інструкцію та Адміністративну інструкцію до цього Договору, з урахуванням переглядів і внесених змін та доповнень;

(xviii) "Договірна Сторона" означає будь-яку державу або міжурядову організацію, яка є учасницею цього Договору;

(xix) "застосовне законодавство" у разі, коли Договірною Стороною є держава, означає законодавство цієї держави, а в разі, коли Договірною Стороною є міжурядова організація - нормативні документи, на основі яких діє ця міжурядова організація;

(xx) "ратифікаційна грамота" розглядається як термін, що включає документи про прийняття або схвалення;

(xxi) "Організація" означає Всесвітню організацію інтелектуальної власності;

(xxii) "Міжнародне бюро" означає Міжнародне бюро Організації;

(xxiii) "Генеральний директор" означає Генерального директора Організації.

Стаття 2
Загальні принципи

(1) [Більш сприятливі вимоги] Договірна Сторона вільна пред'являти вимоги, які з точки зору заявників і власників є більш сприятливими, ніж вимоги, передбачені у цьому Договорі та Інструкції, за винятком статті 5.

(2) [Відсутність регулювання матеріальних норм патентного права] Ніщо у цьому Договорі або Інструкції не повинно розумітися як можливе обмеження права будь-якої Договірної Сторони встановлювати на свій розсуд вимоги застосовного матеріального права щодо патентів.

Стаття 3
Заявки та патенти, до яких застосовується Договір

(1) [Заявки] (а) Положення цього Договору й Інструкції застосовуються до національних і регіональних заявок на патенти на винаходи і на додаткові патенти, які подаються у відомство або для відомства Договірної Сторони і являють собою:

(i) види заявок, які можуть бути подані як міжнародні заявки відповідно до Договору про патентну кооперацію;

(ii) виділені заявки на патенти на винахід або на додаткові патенти, як зазначено у статті 4G(1) або (2) Паризької конвенції, з числа видів заявок, згаданих у підпункті (i).

(b) З урахуванням положень Договору про патентну кооперацію положення цього Договору та Інструкції застосовуються до міжнародних заявок на патенти на винаходи і на додаткові патенти відповідно до Договору про патентну кооперацію:

(i) відносно строків, що застосовуються у відомстві будь-якої Договірної Сторони згідно зі статтями 22 і 39(1) Договору про патентну кооперацію;

(ii) відносно будь-якої процедури, розпочатої у день або після дня, коли відповідно до статті 23 або 40 цього Договору може розпочатися обробка або розгляд міжнародної заявки.

(2) [Патенти] Положення цього Договору та Інструкції застосовуються до виданих національних та регіональних патентів на винаходи та до національних та регіональних додаткових патентів, які є чинними для будь-якої Договірної Сторони.

Стаття 4
Виняток в інтересах безпеки

Ніщо в цьому Договорі й Інструкції не обмежує право будь-якої Договірної Сторони здійснювати будь-яку дію, яку вона визнає за необхідну для забезпечення суттєвих інтересів безпеки.

Стаття 5
Дата подання

(1) [Елементи заявки] (a) Якщо інше не передбачено Інструкцією та з урахуванням положень пунктів (2)-(8), Договірна Сторона передбачає, що датою подання заявки є дата одержання її відомством усіх нижченаведених елементів, поданих на вибір заявника на папері або іншими засобами, які дозволяються відомством для цілей визначення дати подання:

(i) явне або імпліцитне зазначення того, що ці елементи розглядаються як заявка;

(ii) відомості, що дозволяють визначити особу заявника або дозволяють відомству зв'язатися із заявником;

(iii) частина, яка за зовнішніми ознаками є описом.

(b) Для цілей встановлення дати подання Договірна Сторона може приймати креслення в якості елементу, згаданого у підпункті (a)(iii);

(c) Для цілей встановлення дати подання Договірна Сторона може в якості елементу, згаданого у підпункті (a)(ii), вимагати надання як відомостей, що дозволяють встановити особу заявника, так і відомостей, що дозволяють відомству зв'язатись із заявником, або вона може прийняти докази, що дозволяють встановити особу заявника або дозволяють відомству зв'язатись із заявником.

(2) [Мова] (a) Будь-яка Договірна Сторона може вимагати, щоб відомості, передбачені у пункті (1)(a)(i) і (ii), були подані мовою, прийнятою відомством.

(b) Частина, згадана в пункті (1)(a)(iii), для цілей визначення дати подання може бути подана будь-якою мовою.

(3) [Повідомлення] Якщо заявка не задовольняє одній або декільком вимогам, що застосовуються Договірною Стороною відповідно до пунктів (1) і (2), відомство якнайшвидше повідомляє про це заявника, надаючи йому можливість виконати будь-яку таку вимогу і надати зауваження протягом терміну, встановленого Інструкцією.

(4) [Подальше виконання вимог] (a) Якщо у первинній заявці не виконано одну або декілька вимог, що застосовуються Договірною Стороною згідно з пунктами (1) і (2), датою подання, з урахуванням положень підпункту (b) і пункту (6), є дата, на яку згодом будуть виконані всі вимоги, що застосовуються Договірною Стороною відповідно до пунктів (1) і (2).

(b) Договірна Сторона може передбачити, що у разі, якщо одна або декілька вимог, згаданих у підпункті (a), не виконані протягом установленого в Інструкції терміну, заявка вважається неподаною. Якщо заявка вважається неподаною, відомство повідомляє про це заявника, зазначаючи відповідні причини.

(5) [Повідомлення, що стосується відсутньої частини опису або креслення] Якщо при встановленні дати подання відомство виявляє, що в заявці відсутня частина опису або міститься посилання на креслення, відсутнє у заявці, відомство негайно повідомляє про це заявника.

(6) [Дата подання у разі подання частини опису або відсутнього креслення] (a) Якщо відсутня частина опису або відсутнє креслення подані у відомство протягом терміну, встановленого в Інструкції, ця частина опису або креслення включається до заявки, і з урахуванням положень підпунктів (b) і (c) датою подання є дата одержання відомством цієї частини опису або цього креслення, або дата, на яку виконані всі вимоги, що застосовуються Договірною Стороною згідно з пунктами (1) і (2), залежно від того, яка з них є пізнішою.

(b) Якщо відсутня частина опису або відсутнє креслення подані відповідно до підпункту (a) для виправлення їх відсутності у заявці, в якій на дату, коли один або декілька елементів, передбачених у пункті (1)(a), були вперше отримані відомством, заявляється пріоритет попередньої заявки, датою подання, на прохання заявника, подане протягом терміну, встановленого в Інструкції, і з урахуванням вимог, визначених Інструкцією, є дата, на яку виконані всі вимоги, що застосовуються Договірною Стороною відповідно до пунктів (1) і (2).

(c) Якщо відсутня частина опису або відсутнє креслення, подані відповідно до підпункту (a), вилучені протягом терміну, встановленого Договірною Стороною, датою подання є дата, на яку виконані всі вимоги, що застосовуються Договірною Стороною відповідно до пунктів (1) і (2).

(7) [Заміна опису та креслень посиланням на раніше подану заявку] (a) З урахуванням положень, передбачених в Інструкції, для цілей встановлення дати подання заявки посилання на раніше подану заявку, зроблене при поданні заявки мовою, прийнятою відомством, замінює опис і будь-які креслення.

(b) У разі невиконання вимог, передбачених у підпункті (a), заявка може вважатися неподаною. Якщо заявка вважається неподаною, відомство повідомляє про це заявника, зазначаючи відповідні причини.

(8) [Винятки] Ніщо у цій статті не обмежує:

(i) право заявника відповідно до статті 4G(1) або (2) Паризької конвенції залишати в якості дати подання виділеної заявки, посилання на яку міститься у вищезгаданій статті, дату первинної заявки, посилання на яку міститься у вищезгаданій статті, і, у відповідних випадках, зберігати перевагу права пріоритету;

(ii) право Договірної Сторони застосовувати будь-які вимоги, необхідні для надання переваги дати подання первинної заявки будь-якому виду заявки, визначеному Інструкцією.

Стаття 6
Заявка

(1) [Форма або зміст заявки] Якщо інше не передбачено у цьому Договорі, жодна Договірна Сторона не може вимагати виконання будь-якої вимоги, що стосується форми або змісту заявки, що відрізняється або є додатковою до:

(i) вимог, що стосуються форми або змісту, передбачених щодо міжнародних заявок відповідно до Договору про патентну кооперацію;

(ii) вимог, що стосуються форми або змісту, виконання яких відповідно до Договору про патентну кооперацію може вимагатись відомством будь-якої держави - учасниці Договору про патентну кооперацію або відомством, що діє від імені цієї держави, після того, як почалася обробка або розгляд міжнародної заявки, як це передбачено у статті 23 або 40 згаданого Договору;

(iii) будь-яких інших вимог, встановлених Інструкцією.

(2) [Бланк заяви] (a) Договірна Сторона може вимагати, щоб зміст заявки, що відповідає змісту заяви про міжнародну заявку відповідно до Договору про патентну кооперацію, представлявся на бланку заяви, встановленому цією Договірною Стороною. Договірна Сторона може також вимагати, щоб будь-які інші елементи змісту, дозволені згідно з пунктом (1)(ii) або визначені Інструкцією відповідно до пункту (1)(iii), представлялись на цьому бланку заяви.

(b) Незважаючи на положення підпункту (a) і з урахуванням статті 8(1), Договірна Сторона допускає представлення змісту, передбаченого в підпункті (a), на бланку заяви, встановленому Інструкцією.

(3) [Переклад] Договірна Сторона може вимагати переклад будь-якої частини заявки, яка не подана мовою, прийнятою її відомством. Договірна Сторона може також вимагати переклад частин заявки, як це встановлено Інструкцією, складених мовою, прийнятою відомством, будь-якими іншими мовами, прийнятими цим відомством.

(4) [Збори] Договірна Сторона може вимагати сплати зборів стосовно заявки. Договірна Сторона може застосувати положення Договору про патентну кооперацію, що стосуються сплати зборів за подання заявки.

(5) [Документ про пріоритет] Якщо заявляється пріоритет попередньої заявки, Договірна Сторона може вимагати, щоб копія попередньої заявки та переклад, якщо попередня заявка не складена мовою, прийнятою відомством, були подані відповідно до вимог, встановлених Інструкцією.

(6) [Докази] У процесі діловодства за заявкою будь-яка Договірна Сторона може вимагати, щоб у її відомство були представлені докази стосовно будь-якого питання, згаданого у пунктах (1) або (2) або у заяві про пріоритет, або будь-якого перекладу, передбаченого у пункті (3) або (5), лише у тому разі, якщо у цього відомства є розумні підстави сумніватися у достовірності матеріалів щодо цього питання або в точності цього перекладу.

(7) [Повідомлення] У разі невиконання однієї або декількох вимог, що застосовуються Договірною Стороною відповідно до пунктів (1)-(6), відомство повідомляє про це заявника, надаючи йому можливість виконати будь-яку таку вимогу і представити зауваження протягом терміну, встановленого Інструкцією.

(8) [Невиконання вимог] (a) У разі невиконання однієї або декількох вимог, що застосовуються Договірною Стороною відповідно до пунктів (1)-(6), протягом терміну, встановленого Інструкцією, Договірна Сторона може з урахуванням положень підпункту (b) і статей 5 та 10 застосувати передбачену її законодавством санкцію.

(b) Якщо будь-яка вимога, що застосовується Договірною Стороною відповідно до пункту (1), (5) або (6) щодо заяви про пріоритет, не виконана протягом терміну, встановленого Інструкцією, заява про пріоритет з урахуванням положень статті 13 може вважатися неіснуючою. З урахуванням положень статті 5(7)(b) жодні інші санкції не можуть застосовуватися.

Стаття 7
Представництво

(1) [Представники] (a) Договірна Сторона може вимагати, щоб представник, призначений для цілей будь-якої процедури у відомстві:

(i) мав право на підставі застосовного законодавства вести справи у відомстві стосовно заявок і патентів;

(ii) зазначив адресу на території, визначеній Договірною Стороною, як свою адресу.

(b) З урахуванням положень підпункту (c) дія щодо будь-якої процедури у відомстві, здійснювана представником або стосовно представника, який додержується вимог, що застосовуються Договірною Стороною відповідно до підпункту (a), має силу дії, здійснюваної заявником, власником або іншою заінтересованою особою, яка призначила цього представника, або здійснювану стосовно таких осіб.

(c) Договірна Сторона може передбачати, що у випадку присяги чи урочистої заяви або анулювання доручення підпис представника не має сили підпису заявника, власника або іншої заінтересованої особи, що призначила цього представника.

(2) [Обов'язкове представництво] (a) Договірна Сторона може вимагати, щоб заявник, власник або інша заінтересована особа призначили представника для цілей здійснення будь-якої процедури у відомстві за винятком того, що правонаступник стосовно заявки, заявник, власник або інша заінтересована особа може самостійно діяти у відомстві у зв'язку з такими процедурами, як:

(i) подання заявки для цілей встановлення дати подання;

(ii) сплата збору;

(iii) будь-яка інша процедура, встановлена Інструкцією;

(iv) видача відомством розписки або повідомлення щодо будь-якої процедури, передбаченої у підпунктах (i)-(iii).

(b) Збір за утримання може сплачуватися будь-якою особою.

(3) [Призначення представника] Договірна Сторона допускає, щоб про призначення представника відомство повідомлялося у спосіб, визначений Інструкцією.

(4) [Заборона інших вимог] Жодна Договірна Сторона не може вимагати виконання формальних вимог, відмінних від передбачених у пунктах (1)-(3), щодо питань, які регулюються у цих пунктах, якщо інше не передбачено цим Договором або не встановлено Інструкцією.

(5) [Повідомлення] У разі невиконання однієї або декількох вимог, що застосовуються Договірною Стороною відповідно до пунктів (1)-(3), відомство повідомляє про це заявника, власника або іншу заінтересовану особу, надаючи можливість виконати будь-яку таку вимогу і представити зауваження протягом терміну, встановленого Інструкцією.

(6) [Невиконання вимог] У разі невиконання однієї або декількох вимог, що застосовуються Договірною Стороною відповідно до пунктів (1)-(3), протягом терміну, встановленого Інструкцією, Договірна Сторона може застосовувати передбачену її законодавством санкцію.

Стаття 8
Надсилання повідомлень; адреси

(1) [Форма і засоби передачі повідомлень] (a) Крім випадку встановлення дати подання заявки відповідно до статті 5(1), згідно зі статтею 6(1) в Інструкції, з урахуванням положень підпунктів (b)-(d), визначаються вимоги, які Договірній Стороні дозволено застосовувати щодо форми та засобів передачі повідомлень.

(b) Жодна Договірна Сторона не зобов'язана приймати подані повідомлення в іншій формі, ніж на папері.

(c) Жодна Договірна Сторона не зобов'язана виключати представлення повідомлень на папері.

(d) Договірна Сторона допускає надання повідомлень на папері для цілей дотримання терміну для надання повідомлень.

(2) [Мова повідомлень] Якщо інше не передбачено цим Договором або Інструкцією, Договірна Сторона може вимагати, щоб повідомлення було подано мовою, прийнятою відомством.

(3) [Типові міжнародні бланки] Незважаючи на положення пункту (1)(a) і з урахуванням положень пункту (1)(b) та статті 6(2)(b), Договірна Сторона допускає представлення змісту повідомлення на бланку, який відповідає Типовому міжнародному бланку для такого повідомлення, передбаченому в Інструкції, якщо такий є.

(4) [Підписування повідомлень] (a) Якщо Договірна Сторона вимагає підпис для цілей будь-якого повідомлення, ця Договірна Сторона приймає будь-який підпис, що відповідає вимогам, встановленим Інструкцією.

(b) Жодна Договірна Сторона не може вимагати засвідчення, нотаріального завірення, завірення, легалізації або іншого посвідчення будь-якого підпису, направленого до її відомства, крім випадків квазісудового провадження або якщо це передбачено Інструкцією.

(c) З урахуванням положень підпункту (b) Договірна Сторона може вимагати, щоб у відомство були подані докази лише у тому разі, якщо воно має розумні підстави сумніватися у достовірності будь-якого підпису.

(5) [Зазначення у повідомленнях] Договірна Сторона може вимагати, щоб будь-яке повідомлення містило одне або декілька зазначень, встановлених Інструкцією.

(6) [Адреса для листування, адреса для юридичних послуг та інші адреси] З урахуванням будь-яких положень, встановлених Інструкцією, Договірна Сторона може вимагати від заявника, власника або іншої заінтересованої особи зазначення у будь-якому повідомленні:

(i) адреси для листування;

(ii) адреси для юридичних послуг;

(iii) будь-якої іншої адреси, передбаченої Інструкцією.

(7) [Повідомлення] У разі невиконання однієї або декількох вимог, що застосовуються Договірною Стороною відповідно до пунктів (1)-(6) щодо повідомлень, відомство повідомляє про це заявника, власника або іншу заінтересовану особу, надаючи можливість виконати будь-яку таку вимогу і представити зауваження протягом терміну, встановленого Інструкцією.

(8) [Невиконання вимог] У разі невиконання однієї або декількох вимог, що застосовуються Договірною Стороною відповідно до пунктів (1)-(6), протягом терміну, встановленого Інструкцією, Договірна Сторона може, з урахуванням положень статей 5 та 10 і будь-яких винятків, визначених Інструкцією, застосовувати передбачену її законодавством санкцію.

Стаття 9
Повідомлення

(1) [Достатнє повідомлення] Будь-яке повідомлення відповідно до цього Договору або Інструкції, яке надсилається відомством на адресу для листування або адресу для юридичних послуг, наведені згідно зі статтею 8(6), або на будь-яку іншу адресу, передбачену Інструкцією для цілей цього положення, і яке відповідає положенням щодо такого повідомлення, являє собою достатнє повідомлення для цілей цього Договору та Інструкції.

(2) [Якщо відомості, що дозволяють установити зв'язок, не були подані] Ніщо у цьому Договорі та Інструкції не зобов'язує Договірну Сторону направляти повідомлення заявнику, власнику або іншій заінтересованій особі, якщо відомості, що дозволяють установити зв'язок з цим заявником, власником або іншою заінтересованою особою, не були подані у відомство.

(3) [Відсутність повідомлення] З урахуванням положень статті 10(1), якщо відомство не повідомляє заявника, власника або іншу заінтересовану особу про невиконання будь-якої вимоги відповідно до цього Договору або Інструкції, така відсутність повідомлення не звільняє заявника, власника або іншу заінтересовану особу від обов'язку виконати цю вимогу.

Стаття 10
Дійсність патенту; анулювання

(1) [Дійсність патенту, яка не порушується невиконанням деяких формальних вимог] Невиконання однієї або декількох формальних вимог, передбачених у статті 6(1), (2), (4) і (5) та статті 8(1)-(4), стосовно заявки не може бути підставою для повного або часткового анулювання або визнання недійсним патенту, за винятком тих випадків, коли невиконання формальної вимоги сталося внаслідок таємного умислу.

(2) [Можливість представити зауваження, внести зміни або виправлення у разі передбачуваного анулювання або визнання патенту недійсним] Патент не може бути цілком або частково анульований або визнаний недійсним без надання власнику можливості протягом розумного періоду часу представити зауваження у зв'язку з передбачуваним анулюванням або визнанням патенту недійсним та внести зміни і виправлення, якщо це допускається згідно із застосовним законодавством.

(3) [Відсутність зобов'язання щодо спеціальних процедур] Пункти 1 та 2 не створюють жодних зобов'язань із застосування судових процедур для захисту патентних прав, крім загальних правозастосовчих процедур.

Стаття 11
Послаблення щодо строків

(1) [Продовження строків] Договірна Сторона може передбачити продовження встановленого відомством терміну для вчинення дії у ході процедури у відомстві щодо заявки або патенту на період, визначений Інструкцією, якщо прохання про це подане у відомство відповідно до вимог, встановлених Інструкцією. Таке прохання, на вибір Договірної Сторони, подається:

(i) до закінчення встановленого терміну; або

(ii) після закінчення терміну, але протягом періоду, визначеного Інструкцією.

(2) [Продовження діловодства] У разі недотримання заявником або власником установленого відомством Договірної Сторони терміну для вчинення дії в ході процедури у відомстві щодо заявки або патенту, якщо у цій Договірній Стороні не передбачається продовження терміну відповідно до пункту (1)(ii), вона передбачає продовження діловодства за заявкою або патентом і, якщо необхідно, відновлення прав заявника або власника щодо цієї заявки або патенту, якщо:

(i) прохання про це подано у відомство відповідно до вимог, встановлених Інструкцією;

(ii) прохання подано і всі вимоги, щодо яких застосовується термін для вчинення відповідної дії, виконані протягом періоду, визначеного Інструкцією.

(3) [Винятки] Від жодної Договірної Сторони не вимагається надання послаблення, передбаченого в пункті (1) або (2), стосовно винятків, визначених Інструкцією.

(4) [Збори] Договірна Сторона може вимагати сплати збору щодо прохання відповідно до пункту (1) або (2).

(5) [Заборона інших вимог] Жодна Договірна Сторона не може вимагати щодо послаблення, передбаченого у пункті (1) або (2), виконання інших вимог, ніж згадані у пунктах (1)-(4), якщо інше не передбачено цим Договором або не визначено Інструкцією.

(6) [Можливість надати зауваження у разі передбачуваної відмови] Прохання відповідно до пункту (1) або (2) не може бути відхилене без надання заявнику або власнику можливості протягом розумного періоду часу представити зауваження у зв'язку з передбачуваною відмовою.

Стаття 12
Відновлення прав після встановлення відомством факту вжиття належних заходів або ненавмисності

(1) [Прохання] Договірна Сторона передбачає, що у разі недотримання заявником або власником терміну для вчинення дії у ході процедури у відомстві, якщо це недотримання безпосередньо спричиняє втрату прав щодо заявки або патенту, відомство відновлює права заявника або власника щодо цієї заявки або патенту, якщо:

(i) прохання про це подано у відомство відповідно до вимог, встановлених Інструкцією;

(ii) прохання подано і всі вимоги, щодо яких застосовується термін для вчинення згаданої дії, виконані протягом терміну, встановленого Інструкцією;

(iii) у проханні наведені причини недотримання терміну; і

(iv) відомство вважає, що недотримання терміну відбулося незважаючи на вжиття належних за таких обставин заходів або, на вибір Договірної Сторони, що будь-яка затримка була ненавмисною.

(2) [Винятки] Від жодної Договірної Сторони не вимагається передбачати можливість відновлення прав відповідно до пункту (1) щодо винятків, визначених Інструкцією.

(3) [Збори] Договірна Сторона може вимагати сплати збору щодо прохання відповідно до пункту (1).

(4) [Докази] Договірна Сторона може вимагати, щоб заява або інші докази на підтвердження причин, згаданих у пункті (1)(iii), були подані у відомство протягом терміну, визначеного відомством.

(5) [Можливість надати зауваження у разі передбачуваної відмови] Прохання відповідно до пункту (1) не може бути цілком або частково відхилене без надання можливості стороні, що його подала, протягом розумного періоду часу представити зауваження у зв'язку з передбачуваною відмовою.

Стаття 13
Виправлення або доповнення заяви про пріоритет; відновлення права пріоритету

(1) [Виправлення або доповнення заяви про пріоритет] Якщо інше не передбачено в Інструкції, Договірна Сторона надає можливість виправлення або доповнення заяви про пріоритет щодо заявки ("наступна заявка"), якщо:

(i) прохання про це подано у відомство відповідно до вимог, встановлених Інструкцією;

(ii) прохання подано протягом терміну, встановленого Інструкцією; і

(iii) дата подання наступної заявки є не пізнішою за дату закінчення строку пріоритету, що обчислюється від дати подання самої ранньої заявки, пріоритет якої заявляється.

(2) [Відстрочене подання наступної заявки] Беручи до уваги положення статті 15, Договірна Сторона передбачає, що у разі, якщо датою подання заявки ("наступної заявки"), в якій заявляється або міг би бути заявлений пріоритет попередньої заявки, є дата, яка є пізнішою за дату закінчення строку пріоритету, але знаходиться в межах терміну, встановленого Інструкцією, відомство відновлює право пріоритету, якщо:

(i) прохання про це подано у відомство відповідно до вимог, встановлених Інструкцією;

(ii) прохання подано протягом терміну, встановленого Інструкцією;

(iii) у проханні наведені причини недотримання строку пріоритету; та

(iv) відомство вважає, що неподання наступної заявки протягом строку пріоритету відбулося незважаючи на вжиття належних за таких обставин заходів або, на вибір Договірної Сторони, було ненавмисним.

(3) [Ненадання копії попередньої заявки] Договірна Сторона передбачає, що якщо копія попередньої заявки, необхідна відповідно до статті 6(5), не подана у відомство протягом терміну, встановленого Інструкцією згідно зі статтею 6, відомство відновлює право пріоритету, якщо:

(i) прохання про це подано у відомство відповідно до вимог, встановлених Інструкцією; і

(ii) прохання подано протягом терміну, передбаченого в Інструкції для подання копії попередньої заявки відповідно до статті 6(5);

(iii) відомство з'ясовує, що прохання про надання копії подане у відомство, до якого була подана попередня заявка, протягом терміну, встановленого Інструкцією.

(4) [Збори] Договірна Сторона може вимагати сплати збору стосовно прохання відповідно до пунктів (1)-(3).

(5) [Докази] Договірна Сторона може вимагати надання у відомство протягом встановленого ним терміну будь-якої заяви або інших доказів на підтвердження причин, згаданих у пункті (2)(iii).

(6) [Можливість надати зауваження у разі передбачуваної відмови] Прохання відповідно до пунктів (1)-(3) не може бути цілком або частково відхилене без надання особі, що його подає, можливості протягом розумного періоду часу представити зауваження у зв'язку з передбачуваною відмовою.

Стаття 14
Інструкція

(1) [Зміст] (a) Інструкція, що додається до цього Договору, містить правила щодо:

(i) питань, щодо яких цей Договір чітко передбачає, що вони повинні "визначатися Інструкцією";

(ii) детальних положень, корисних для виконання положень цього Договору;

(iii) адміністративних вимог, питань або процедур.

(b) Інструкція також містить правила щодо формальних вимог, які Договірній Стороні дозволено застосовувати щодо прохань про:

(i) внесення запису про зміну імені або адреси;

(ii) внесення запису про зміну заявника або власника;

(iii) внесення запису про ліцензію або заставу;

(iv) виправлення помилки.

(c) Інструкція також передбачає прийняття Асамблеєю за сприяння Міжнародного бюро Типових міжнародних бланків, а також бланка заяви для цілей статті 6(2)(b).

(2) [Внесення змін та доповнень до Інструкції] З урахуванням положень пункту (3) внесення будь-якої зміни або доповнення до Інструкції вимагає більшості у три чверті голосів.

(3) [Вимога одностайності] (a) Інструкція може визначати положення Інструкції, зміни та доповнення до яких можуть бути внесені тільки одностайним рішенням.

(b) Внесення будь-якої зміни або доповнення до Інструкції, що призводить до додавання положень до Інструкції або вилучення положень з неї відповідно до підпункту (a), вимагає одностайного рішення.

(c) При визначенні того, чи досягнута одностайність, до уваги беруться лише голоси тих, хто брав участь у голосуванні. Голоси осіб, що утримались, не враховуються.

(4) [Розбіжності між Договором та Інструкцією] У разі розбіжностей між положеннями цього Договору та положеннями Інструкції застосовуються положення Договору.

Стаття 15
Зв'язок із Паризькою конвенцією

(1) [Зобов'язання дотримуватися Паризької конвенції] Кожна Договірна Сторона дотримується положень Паризької конвенції щодо патентів.

(2) [Зобов'язання і права відповідно до Паризької конвенції] (a) Ніщо у цьому Договорі не скасовує зобов'язань, які Договірні Сторони мають по відношенню одна до одної згідно з Паризькою конвенцією.

(b) Ніщо у цьому Договорі не применшує прав, якими заявники і власники користуються відповідно до Паризької конвенції.

Стаття 16
Дія переглядів, змін та доповнень до Договору про патентну кооперацію

(1) [Застосовність переглядів і змін та доповнень до Договору про патентну кооперацію] З урахуванням положень пункту (2) будь-який перегляд або внесення змін та доповнень до Договору про патентну кооперацію, здійснені після 2 червня 2000 року, які узгоджуються зі статтями цього Договору, застосовуються для цілей цього Договору та Інструкції за умови, що Асамблея у кожному окремому випадку приймає відповідне рішення більшістю в три чверті голосів.

(2) [Незастосування перехідних положень Договору про патентну кооперацію] Будь-яке положення Договору про патентну кооперацію, в силу якого переглянуте положення цього Договору або таке, до якого внесені зміни або доповнення, не застосовується щодо держави - учасниці Договору про патентну кооперацію або щодо відомства такої держави або відомства, яке діє від імені такої держави, протягом такого часу, коли це положення суперечить застосовному цією державою або відомством законодавству, не застосовується для цілей цього Договору або Інструкції.

Стаття 17
Асамблея

(1) [Склад] (a) Договірні Сторони утворюють Асамблею.

(b) Кожна Договірна Сторона представлена в Асамблеї одним делегатом, який може мати заступників, радників і експертів. Кожний делегат може представляти тільки одну Договірну Сторону.

(2) [Функції] Асамблея:

(i) розглядає питання, що стосуються підтримання та розвитку цього Договору, а також його застосування;

(ii) за сприянням Міжнародного бюро розробляє Типові міжнародні бланки та бланк заяви, передбачені статтею 14(1)(c);

(iii) вносить зміни та доповнення до Інструкції;

(iv) визначає умови щодо дати застосування кожного Типового міжнародного бланка та бланка заяви, передбачених у підпункті (ii), і щодо кожної зміни або доповнення, передбачених у підпункті (iii);

(v) вирішує відповідно до статті 16(1), чи є будь-який перегляд або внесені зміни та доповнення до Договору про патентну кооперацію застосовними для цілей цього Договору та Інструкції;

(vi) виконує інші функції, що випливають з цього Договору.

(3) [Кворум] (a) Половина членів Асамблеї, що є державами, складає кворум.

(b) Незважаючи на положення підпункту (a), якщо на будь-якій сесії число представлених на ній членів Асамблеї, що є державами, складає менше половини, але дорівнює або перевищує одну третину членів Асамблеї, що є державами, Асамблея може приймати рішення. Проте всі рішення Асамблеї, за винятком вирішень, що стосуються її власної процедури, стають обов'язковими тільки при виконанні нижченаведених умов. Міжнародне бюро направляє зазначені рішення членам Асамблеї, що є державами і не були на ній представлені, та пропонує їм письмово повідомити у тримісячний термін, починаючи від дати направлення рішень, чи голосують вони за ці рішення, проти них або утримуються від голосування. Якщо після закінчення цього терміну число таких членів, що у такий спосіб проголосували або утрималися від голосування, досягне тієї кількості членів, якої бракувало для досягнення кворуму на самій сесії, такі рішення набувають чинності за умови, що при цьому зберігається необхідна більшість.

(4) [Прийняття рішень на Асамблеї] (a) Асамблея намагається приймати свої рішення шляхом консенсусу.

(b) У разі неможливості ухвалення рішення шляхом консенсусу, рішення з обговорюваного питання приймається голосуванням. У цьому разі:

(i) кожна Договірна Сторона, що є державою, має один голос і голосує лише від свого імені; та

(ii) будь-яка Договірна Сторона, що є міжурядовою організацією, може брати участь у голосуванні від імені своїх держав-членів; при цьому число голосів повинно дорівнювати кількості держав, які входять до міжурядової організації і є учасницями цього Договору. Жодна така міжурядова організація не бере участі у голосуванні, якщо будь-яка з її держав-членів користується своїм правом на участь у голосуванні і навпаки. Крім того, жодна така міжурядова організація не бере участі у голосуванні, якщо будь-яка з її держав-членів, що є учасницею цього Договору, є державою-членом іншої такої міжурядової організації і ця інша міжурядова організація бере участь у голосуванні.

(5) [Більшість] (a) З урахуванням положень статей 14(2) і (3), 16(1), а також 19(3), Асамблея приймає свої рішення більшістю у дві третини голосів.

(b) При визначенні того, чи досягнута необхідна більшість, до уваги беруться тільки голоси тих, хто брав участь у голосуванні. Голоси осіб, що утримались, не враховуються.

(6) [Сесії] Асамблея збирається на чергову сесію один раз на два роки за скликанням Генерального директора.

(7) [Правила процедури] Асамблея приймає свої власні правила процедури, у тому числі правила скликання надзвичайних сесій.

Стаття 18
Міжнародне бюро

(1) [Адміністративні функції] (a) Міжнародне бюро здійснює адміністративні функції, що стосуються цього Договору.

(b) Зокрема, Міжнародне бюро готує засідання і виконує функції Секретаріату Асамблеї і таких комітетів експертів і робочих груп, що можуть бути засновані Асамблеєю.

(2) [Інші засідання крім сесій Асамблеї] Генеральний директор скликає засідання будь-якого комітету і робочої групи, заснованих Асамблеєю.

(3) [Роль Міжнародного бюро на Асамблеї та інших засіданнях] (a) Генеральний директор і призначені Генеральним директором особи беруть участь у всіх засіданнях Асамблеї, комітетів і робочих груп, заснованих Асамблеєю, без права голосу.

(b) Генеральний директор або призначений Генеральним директором штатний співробітник є ex officio секретарем Асамблеї, а також комітетів і робочих груп, згаданих у підпункті (a).

(4) [Конференції] (a) Міжнародне бюро відповідно до вказівок Асамблеї здійснює підготовчу роботу до будь-якої конференції з перегляду.

(b) Міжнародне бюро може консультуватися з державами-членами Організації, міжурядовими, а також міжнародними і національними неурядовими організаціями з питань, що стосуються згаданої підготовчої роботи.

(c) Генеральний директор і призначені ним особи беруть участь в обговореннях на конференціях з перегляду без права голосу.

(5) [Інші функції] Міжнародне бюро виконує будь-які інші покладені на нього функції, пов'язані з цим Договором.

Стаття 19
Перегляди

(1) [Перегляд Договору] З урахуванням положень пункту (2) цей Договір може бути переглянутий конференцією Договірних Сторін. Рішення про скликання будь-якої конференції з перегляду приймається Асамблеєю.

(2) [Перегляд або внесення змін та доповнень до деяких положень Договору] Зміни та доповнення до статті 17(2) і (6) можуть бути внесені або конференцією з перегляду, або Асамблеєю відповідно до положень пункту (3).

(3) [Зміни та доповнення до деяких положень Договору, які приймаються Асамблеєю] (a) Пропозиції про внесення Асамблеєю змін та доповнень до статті 17(2) і (6) можуть бути висунуті будь-якою Договірною Стороною або Генеральним директором. Генеральний директор розсилає такі пропозиції Договірним Сторонам щонайменше за шість місяців до їх розгляду Асамблеєю.

(b) Для прийняття будь-якої зміни або доповнення до положень, згаданих у підпункті (a), необхідна більшість у три чверті голосів.

(c) Будь-які зміни або доповнення до положень, згаданих у підпункті (a), набувають чинності через один місяць після того, як письмові повідомлення про їх прийняття, здійснені згідно з конституційною процедурою кожної відповідної Договірної Сторони, отримані Генеральним директором від трьох чвертей Договірних Сторін, які були членами Асамблеї на момент прийняття нею відповідної зміни або доповнення. Будь-які зміни та доповнення до зазначених положень, прийняті у такий спосіб, є обов'язковими для всіх Договірних Сторін, які є учасницями Договору на момент набуття чинності зміною або доповненням, або які стають Договірними Сторонами пізніше.

Стаття 20
Участь у Договорі

(1) [Держави] Будь-яка держава, яка є учасницею Паризької конвенції або членом Організації і стосовно якої патенти можуть бути отримані або через відомство цієї держави, або через відомство іншої Договірної Сторони, може стати учасницею цього Договору.

(2) [Міжурядові організації] Будь-яка міжурядова організація може стати учасницею цього Договору, якщо принаймні одна держава-член цієї міжурядової організації є учасницею Паризької конвенції або членом Організації і якщо ця міжурядова організація заявляє, що відповідно з її внутрішніми процедурами вона належним чином уповноважена стати учасницею цього Договору та заявляє, що:

(i) вона компетентна видавати патенти, чинні у її державах-членах; або

(ii) вона має компетенцію стосовно питань, які регулюються цим Договором, має відповідне власне законодавство, обов'язкове для всіх її держав-членів щодо цих питань, має або уповноважила регіональне відомство для цілей видачі патентів, що є чинними на її території згідно з цим законодавством.

З урахуванням пункту (3) будь-яка така заява робиться під час здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.

(3) [Регіональні патентні організації] Європейська патентна організація, Євразійська патентна організація і Африканська організація промислової власності, зробивши заяву, передбачену в пункті (2)(i) або (ii), на Дипломатичній конференції, що прийняла цей Договір, можуть стати учасницями цього Договору як міжурядові організації, якщо під час здачі на зберігання ратифікаційної грамоти або документа про приєднання така організація заявить, що відповідно до її внутрішніх процедур вона належним чином уповноважена стати учасницею цього Договору.

(4) [Ратифікація або приєднання] Будь-яка держава або міжурядова організація, що задовольняють вимогам пунктів (1), (2) або (3), можуть здати на зберігання:

(i) ратифікаційну грамоту в разі підписання цією державою або організацією цього Договору; або

(ii) документ про приєднання у разі, якщо така держава або міжурядова організація не підписали цей Договір.

Стаття 21
Набуття чинності Договором; дати набуття чинності ратифікаціями і приєднаннями

(1) [Набуття чинності цим Договором] Цей Договір набуває чинності через три місяці після того, як десять держав здали на зберігання Генеральному директору свої ратифікаційні грамоти або документи про приєднання.

(2) [Дати набуття чинності ратифікаціями та приєднаннями] Цей Договір стає обов'язковим для:

(i) десяти держав, згаданих у пункті (1), з дати набуття ним чинності;

(ii) будь-якої іншої держави по закінченні трьох місяців після дня, коли вона здала на зберігання Генеральному директору свою ратифікаційну грамоту або документ про приєднання, або з будь-якої пізнішої дати, зазначеної у цьому документі, але не пізніше ніж через шість місяців після дати такої здачі на зберігання;

(iii) кожної з таких організацій, як Європейська патентна організація, Євразійська патентна організація та Африканська регіональна організація промислової власності, по закінченні трьох місяців після дати здачі на зберігання її ратифікаційної грамоти або документа про приєднання, або з будь-якої пізнішої дати, зазначеної у цьому документі, але не пізніше ніж через шість місяців після дати такої здачі на зберігання, якщо такий документ зданий на зберігання після набуття чинності цим Договором відповідно до пункту (1), або через три місяці після набуття чинності цим Договором, якщо такий документ зданий на зберігання до набуття чинності цим Договором;

(iv) будь-якої іншої міжурядової організації, яка має право стати учасницею цього Договору, через три місяці після дати здачі нею на зберігання її ратифікаційної грамоти або документа про приєднання, або з будь-якої пізнішої дати, зазначеної у цьому документі, але не пізніше ніж через шість місяців після дати такої здачі на зберігання.

Стаття 22
Застосування Договору до існуючих заявок і патентів

(1) [Принцип] (a) З урахуванням пункту (2) Договірна Сторона застосовує положення цього Договору та Інструкції, за винятком статті 5 і статті 6(1) і (2) та відповідних положень Інструкції, до заявок, які знаходяться на розгляді на дату, коли для цієї Договірної Сторони стає обов'язковим цей Договір відповідно до статті 21, і до патентів, що є дійсними на цю дату.

(2) [Процедури] Жодна Договірна Сторона не зобов'язана застосовувати положення цього Договору та Інструкції до будь-якої процедури в діловодстві за заявками і патентами, згаданими у пункті (1), якщо така процедура почалась до дати, на яку для цієї Договірної Сторони цей Договір стає обов'язковим відповідно до статті 21.

Стаття 23
Застереження

(1) [Застереження] Будь-яка держава або міжурядова організація шляхом застереження може заявити, що положення статті 6(1) не застосовуються до будь-якої вимоги щодо єдності винаходу, яка застосовується до міжнародної заявки відповідно до Договору про патентну кооперацію.

(2) [Спосіб подання застереження] Будь-яке застереження відповідно до пункту (1) робиться в заяві, що додається до ратифікаційної грамоти або документа про приєднання до цього Договору відповідної держави або міжурядової організації, що робить застереження.

(3) [Відкликання] Будь-яке застереження, зроблене відповідно до пункту (1), може бути відкликане в будь-який час.

(4) [Заборона робити інші застереження] За винятком випадку, передбаченого в пункті (1), жодні інші застереження до цього Договору не допускаються.

Стаття 24
Денонсація Договору

(1) [Повідомлення] Будь-яка Договірна Сторона може денонсувати цей Договір шляхом повідомлення, направленого Генеральному директору.

(2) [Дата набуття чинності] Будь-яка денонсація набуває чинності через один рік після дати одержання повідомлення Генеральним директором або з будь-якої пізнішої дати, зазначеної у повідомленні. Денонсація не впливає на застосування цього Договору щодо будь-якої заявки, що знаходиться на розгляді, або будь-якого патенту, що є чинним відносно Договірної Сторони, яка денонсує Договір, на момент набуття чинності денонсацією.

Стаття 25
Мови Договору

(1) [Автентичні тексти] Цей Договір підписується в одному примірнику англійською, арабською, іспанською, китайською, російською і французькою мовами, причому всі тексти є рівно автентичними.

(2) [Офіційні тексти] Офіційний текст будь-якою мовою, крім згаданих у пункті (1), затверджується Генеральним директором після консультацій із заінтересованими сторонами. Для цілей цього пункту заінтересована сторона означає будь-яку державу, яка є учасницею Договору або має право стати його учасницею відповідно до статті 20(1), офіційна мова або одна з офіційних мов якої є мовою, про яку йдеться, а також Європейську патентну організацію, Євразійську патентну організацію, Африканську регіональну організацію промислової власності та будь-яку іншу міжурядову організацію, що є учасницею Договору або може стати його учасницею, якщо одна з її офіційних мов є мовою, про яку йдеться.

(3) [Переважна сила автентичних текстів] У разі розбіжностей щодо тлумачення на основі автентичних та офіційних текстів автентичні тексти мають переважну силу.

Стаття 26
Підписання Договору

Цей Договір відкритий для підписання будь-якою державою, що має право стати його учасницею відповідно до статті 20(1), а також Європейською патентною організацією, Євразійською патентною організацією та Африканською регіональною організацією промислової власності у штаб-квартирі Організації протягом одного року після його прийняття.

Стаття 27
Депозитарій; реєстрація

(1) [Депозитарій] Генеральний директор є депозитарієм цього Договору.

(2) [Реєстрація] Генеральний директор реєструє цей Договір у Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй.

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow