Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків

від 15 червня 1957 р.

(переглянута в Стокгольмі 14 липня 1967 р. і в Женеві 13 травня 1977 р.
і змінена 28 вересня 1979 р.)

Стаття 1
Утворення Спеціального союзу; прийняття Міжнародної класифікації; визначення і мови Міжнародної класифікації

(1) Країни, до яких застосовується ця Угода, утворюють Спеціальний союз і приймають єдину класифікацію товарів і послуг для реєстрації знаків (далі - "Класифікація").

(2) Класифікація складається:

(i) з переліку класів, який супроводжується, в разі потреби, поясненнями;

(ii) з алфавітного переліку товарів і послуг (далі - "алфавітний перелік") із зазначенням класу, до якого належить кожний товар або послуга.

(3) Класифікація включає:

(i) класифікацію, опубліковану в 1971 році Міжнародним бюро з охорони інтелектуальної власності (далі - "Міжнародне бюро"), згаданим у Конвенції, яка засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності; при цьому розуміється, що пояснення до переліку класів, включені в цю публікацію, розглядаються як тимчасові і як рекомендації доти, доки пояснення до переліку класів не будуть розроблені Комітетом експертів, згаданим у статті 3;

(ii) поправки і доповнення, що набули чинності відповідно до статті 4(1) Ніццької угоди від 15 червня 1957 р. і Стокгольмського Акта від 14 липня 1967 року зазначеної Угоди, до набуття чинності цим Актом;

(iii) зміни, внесені згодом відповідно до статті 3 цього Акта, які набули чинності відповідно до статті 4(1) цього Акта.

(4) Класифікація розробляється англійською і французькою мовами, причому обидва тексти є однаково автентичні.

(5) (а) Класифікація, згадана в пункті (3)(i), разом із тими поправками і доповненнями, згаданими в пункті 3 (ii), що набули чинності раніше дати, на яку цей Акт відкрито для підписання, міститься в одному автентичному примірнику французькою мовою, зданому на зберігання Генеральному директорові Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - відповідно "Генеральний директор" і "Організація"). Поправки і доповнення, згадані в пункті (3)(ii), що набувають чинності після дати, на яку цей Акт відкрито для підписання, здаються також на зберігання Генеральному директорові в одному автентичному примірнику французькою мовою.

(b) Англійський варіант текстів, згаданих у підпункті (а), розробляється Комітетом експертів, згаданим у статті 3, у найкоротший строк після набуття чинності цим Актом. Його автентичний примірник здається на зберігання Генеральному директорові.

(c) Зміни, згадані в пункті 3(iii), здаються на зберігання Генеральному директорові в одному автентичному примірнику англійською і французькою мовами.

(6) Офіційні тексти Класифікації арабською, іспанською, італійською, німецькою, португальською, російською мовами, а також іншими мовами, які може визначити Асамблея, згадана в статті 5, розробляються Генеральним директором після консультації із зацікавленими урядами або на основі перекладу, наданого цими урядами, або з використанням інших засобів, що не викликають фінансових наслідків для бюджету Спеціального союзу або Організації.

(7) Алфавітний перелік містить після кожного зазначення товару або послуги порядковий номер, що відповідає мові, на якій він складений, і

(i) порядковий номер, який таке саме зазначення має в алфавітному переліку, складеному англійською мовою, якщо мова йде про алфавітний перелік, складений французькою мовою, і навпаки;

(ii) порядковий номер, який таке саме зазначення має в алфавітному переліку, складеному французькою мовою, або в алфавітному переліку, складеному англійською мовою, якщо мова йде про алфавітний перелік, складений відповідно до пункту (6).

Стаття 2
Юридичне значення і використання Класифікації

(1) З урахуванням зобов'язань, що накладаються цією Угодою, Класифікація має в кожній з країн Спеціального союзу таке значення, яке надається їй у цій країні. Зокрема, Класифікація не зв'язує країни Спеціального союзу ні щодо визначення обсягу охорони знака, ні щодо визнання знаків обслуговування.

(2) Кожна країна Спеціального союзу лишає за собою право використовувати Класифікацію як основну або допоміжну систему.

(3) Компетентні відомства країн Спеціального союзу включають в офіційні документи та публікації про реєстрацію знаків номери класів Класифікації, до яких належать товари чи послуги, для яких реєструється знак.

(4) Факт включення будь-якого найменування в алфавітний перелік ніяким чином не впливає на права, що можуть існувати на це найменування.

Стаття 3
Комітет експертів

(1) Засновується Комітет експертів, у якому представлена кожна країна Спеціального союзу.

(2) (а) Генеральний директор може і, на прохання Комітету експертів, повинен запрошувати країни, які не є членами Спеціального союзу, але які є членами Організації або учасницями Паризької конвенції по охороні промислової власності, бути представленими на засіданнях Комітету експертів як спостерігачі.

(b) Генеральний директор запрошує міжурядові організації, що спеціалізуються в галузі знаків, членом яких є принаймні одна країна, що є країною Спеціального союзу, бути представленими як спостерігачі на засіданнях Комітету експертів.

(c) Генеральний директор може і, на прохання Комітету експертів, повинен запрошувати представників інших міжурядових і міжнародних неурядових організацій брати участь в обговоренні питань, що становлять для них інтерес.

(3) Комітет експертів:

(i) ухвалює рішення про внесення змін до Класифікації;

(ii) направляє країнам Спеціального союзу рекомендації, що полегшують використання Класифікації і забезпечують її однакове застосування;

(iii) вживає всіх інших заходів, які, не викликаючи фінансових наслідків для бюджету Спеціального союзу або Організації, сприяють використанню Класифікації країнами, що розвиваються;

(iv) має право засновувати підкомітети і робочі групи.

(4) Комітет експертів приймає свої правила процедури. Ці правила забезпечують можливість участі в засіданнях підкомітетів і робочих груп Комітету експертів тим міжурядовим організаціям, згаданим у пункті (2)(b), які можуть зробити значний внесок в роботу по вдосконаленню Класифікації.

(5) Пропозиції щодо внесення змін до Класифікації можуть робити компетентні відомства будь-якої країни Спеціального союзу, Міжнародне бюро, міжурядові організації, представлені в Комітеті експертів відповідно до пункту (2)(b), і будь-яка країна чи організація, спеціально запрошена Комітетом експертів для підготовки таких пропозицій. Пропозиції направляються до Міжнародного бюро, яке передає їх членам Комітету експертів і спостерігачам не пізніше ніж за два місяці до сесії Комітету експертів, на якій вони будуть розглядатися.

(6) Кожна країна Спеціального союзу має один голос.

(7) (а) З урахуванням положень підпункту (b) для ухвалення рішень Комітетом експертів потрібна проста більшість голосів країн Спеціального союзу, представники яких присутні і беруть участь у голосуванні.

(b) Прийняття поправок до Класифікації потребує більшості у чотири п'ятих голосів країн Спеціального союзу, представники яких присутні і беруть участь у голосуванні. "Поправка" означає будь-яке переміщення товарів або послуг з одного класу до іншого або створення будь-якого нового класу.

(с) Правила процедури, згадані в пункті (4), передбачають, що, за винятком спеціальних випадків, поправки до Класифікації приймаються наприкінці встановлених періодів; тривалість кожного періоду визначає Комітет експертів.

(8) Голоси тих, що утрималися, до уваги не беруться.

Стаття 4
Повідомлення, набуття чинності і публікація змін

(1) Компетентні відомства країн Спеціального союзу повідомляються Міжнародним бюро про рішення Комітету експертів щодо прийнятих змін і рекомендацій. Поправки набувають чинності через шість місяців після дати відправлення повідомлення. Будь-яка інша зміна набуває чинності від дати, встановленої Комітетом експертів з моменту ухвалення рішення про зміну.

(2) Міжнародне бюро вносить до Класифікації зміни, що набули чинності. Повідомлення про ці зміни публікуються в періодичних виданнях, які визначаються Асамблеєю, згаданою в статті 5.

Стаття 5
Асамблея Спеціального союзу

(1) (а) Спеціальний союз має Асамблею, що складається з країн, які ратифікували цей Акт або приєдналися до нього.

(b) Уряд кожної країни представлений одним делегатом, який може мати заступників, радників та експертів.

(с) Витрати кожної делегації несе уряд, який призначив її.

(2) (а) З урахуванням положень статей 3 та 4 Асамблея:

(i) розглядає всі питання, які стосуються збереження та розвитку Спеціального союзу і застосування цієї Угоди;

(ii) дає Міжнародному бюро вказівки щодо підготовки конференцій з перегляду, належним чином враховуючи зауваження країн Спеціального союзу, що не ратифікували цей Акт або не приєдналися до нього;

(iii) розглядає та схвалює звіти й діяльність Генерального директора Організації (далі - "Генеральний директор"), що відносяться до Спеціального союзу, і надає йому всі необхідні вказівки з питань, які входять до компетенції Спеціального союзу;

(iv) визначає програму, приймає дворічний бюджет Спеціального союзу та затверджує його фінансові звіти;

(v) затверджує фінансовий регламент Спеціального союзу;

(vi) створює, крім Комітету експертів, згаданого в статті 3, інші комітети експертів і робочі групи, які вважає за потрібне створити для здійснення цілей Спеціального союзу;

(vii) визначає, які країни, що не є членами Спеціального союзу, та які міжурядові і міжнародні неурядові організації можуть бути допущені на її засідання як спостерігачі;

(viii) приймає поправки до статей 5-8;

(ix) здійснює будь-які інші належні дії, спрямовані на досягнення цілей Спеціального союзу;

(x) виконує всі інші функції, що випливають з цієї Угоди;

(b) З питань, які становлять інтерес також для інших Союзів, адміністрацію яких здійснює Організація, Асамблея ухвалює рішення, заслухавши думку Координаційного комітету Організації.

(3) (а) Кожна країна - член Асамблеї має один голос.

(b) Половина країн - членів Асамблеї складає кворум.

(с) Незважаючи на положення підпункту (b), якщо на якій-небудь сесії кількість представлених країн складає менше половини, але дорівнює чи перевищує одну третину країн - членів Асамблеї, вона може ухвалювати рішення, проте всі такі рішення Асамблеї, за винятком рішень, які відносяться до її власних правил процедури, набувають чинності лише при дотриманні нижченаведених умов. Міжнародне бюро направляє згадані рішення країнам - членам Асамблеї, що не були на ній представлені, та запрошує їх повідомити у письмовому вигляді у тримісячний строк від дати направлення рішень, чи голосують вони за ці рішення, проти них або утримуються. Якщо по закінченні цього строку кількість країн, які таким чином проголосували або повідомили, що вони утрималися, досягне кількості, якої бракувало для досягнення кворуму на самій сесії, такі рішення набувають чинності за умови, що одночасно зберігається необхідна більшість.

(d) З урахуванням положень статті 8(2) Асамблея ухвалює свої рішення більшістю в дві третини поданих голосів.

(е) Голоси тих, що утрималися, до уваги не беруться.

(f) Делегат може представляти лише одну країну та голосувати тільки від її імені.

(g) Країни Спеціального союзу, що не є членами Асамблеї, можуть бути присутні на її засіданнях як спостерігачі.

(4) (а) Асамблея збирається на чергову сесію один раз на два роки за скликанням Генерального директора і, крім виняткових випадків, в той самий час і в тому самому місці, що й Генеральна Асамблея Організації.

(b) Асамблея збирається на надзвичайну сесію, що скликається Генеральним директором на вимогу одної чверті країн - членів Асамблеї.

(с) Генеральний директор готує порядок денний кожної сесії.

(5) Асамблея приймає свої правила процедури.

Стаття 6
Міжнародне бюро

(1) (а) Адміністративні завдання Спеціального союзу виконуються Міжнародним бюро.

(b) Міжнародне бюро готує, зокрема, засідання і виконує функції Секретаріату Асамблеї, Комітету експертів та інших комітетів експертів і робочих груп, які можуть бути створені Асамблеєю або Комітетом експертів.

(с) Генеральний директор є головною посадовою особою Спеціального союзу і представляє Спеціальний союз.

(2) Генеральний директор і будь-який призначений ним член персоналу беруть участь без права голосу в усіх засіданнях Асамблеї, Комітету експертів та інших комітетів експертів або робочих груп, що можуть бути створені Асамблеєю або Комітетом експертів. Генеральний директор чи призначений ним член персоналу є ex officio секретарем цих органів.

(3) (а) Міжнародне бюро відповідно до вказівок Асамблеї готує конференції з перегляду положень Угоди, за винятком статей 5-8.

(b) Міжнародне бюро може консультуватися з міжурядовими та міжнародними неурядовими організаціями стосовно питань підготовки конференцій з перегляду.

(с) Генеральний директор і призначені ним особи беруть участь у роботі цих конференцій без права голосу.

(4) Міжнародне бюро виконує будь-які інші покладені на нього завдання.

Стаття 7
Фінанси

(1) (а) Спеціальний союз має бюджет.

(b) Бюджет Спеціального союзу включає надходження та витрати власне Спеціального союзу, його внесок до бюджету витрат, спільних для Союзів, а також, у відповідних випадках, відрахування до бюджету Конференції Організації.

(с) Витратами, спільними для Союзів, вважаються такі, що відносяться не лише до цього Спеціального союзу, а й одночасно до одного або декількох інших Союзів, адміністрацію яких здійснює Організація. Частка Спеціального союзу в цих спільних витратах відповідає його зацікавленості в таких витратах.

(2) Бюджет Спеціального союзу приймається з належним врахуванням вимог координації з бюджетами інших Союзів, адміністрацію яких здійснює Організація.

(3) Бюджет Спеціального союзу фінансується з наступних джерел:

(i) внесків країн Спеціального союзу;

(ii) зборів і платежів за надані Міжнародним бюро послуги, що стосуються Спеціального союзу;

(iii) надходжень від продажу публікацій Міжнародного бюро, що стосуються Спеціального союзу, та від передачі прав на такі публікації.

(iv) дарунків, відписаних коштів і субсидій;

(v) ренти, відсотків і різних інших доходів.

(4) (а) Для визначення свого внеску, згаданого в пункті (3)(i), кожна країна Спеціального союзу відноситься до того самого класу, що й у Паризькому союзі по охороні промислової власності, і сплачує свої річні внески на основі тієї самої кількості одиниць, яка встановлюється для даного класу в цьому Союзі.

(b) Річний внесок кожної країни Спеціального союзу дорівнює сумі, яка так відноситься до загальної суми внесків до бюджету Спеціального союзу, що підлягають сплаті всіма країнами, як кількість її одиниць відноситься до загальної кількості одиниць усіх країн, що сплачують внески.

(с) Внески повинні бути сплачені від першого січня кожного року.

(d) Країна, у якої є заборгованість щодо сплати внесків, втрачає право голосу в усіх органах Спеціального союзу, якщо сума її заборгованості дорівнює або перевищує суму внесків за два повні попередні роки. Проте будь-який із цих органів Спеціального союзу може дати дозвіл такій країні продовжувати користуватися правом голосу в цьому органі, за умови і доти, доки він переконаний, що прострочення платежу відбулося в результаті виняткових і неминучих обставин.

(е) У разі, коли бюджет не прийнято до початку нового фінансового періоду, то відповідно до порядку, передбаченого фінансовим регламентом, діє бюджет на рівні попереднього року.

(5) Розмір зборів і платежів за послуги, що надаються Міжнародним бюро від імені Спеціального союзу, встановлюється Генеральним директором, який доповідає про це Асамблеї.

(6) (а) Спеціальний союз має фонд обігових коштів, що складається з разового платежу, здійснюваного кожною країною Спеціального союзу. Якщо фонд обігових коштів стає недостатнім, Асамблея вирішує питання щодо його збільшення.

(b) Розмір початкового внеску кожної країни до згаданого фонду або її частка в збільшенні цього фонду пропорційні до внеску цієї країни за той рік, у якому створено фонд або вирішено збільшити його.

(с) Ця пропорція та умови платежу встановлюються Асамблеєю за пропозицією Генерального директора після того, як вона заслухає думку Координаційного комітету Організації.

(7) (а) В угоді про штаб-квартиру, що укладається з країною, на території якої Організація має свою штаб-квартиру, передбачається, що у випадках, коли фонд обігових коштів буде недостатнім, ця країна надає аванси. Сума цих авансів і умови, на яких вони надаються, для кожного випадку є предметом окремої угоди між такою країною та Організацією.

(b) Як країна, згадана в підпункті (а), так і Організація мають право шляхом письмового повідомлення денонсувати зобов'язання про надання авансів. Денонсація набуває чинності через три роки після закінчення року, в якому було зроблено повідомлення.

(8) Фінансова ревізія здійснюється відповідно до правил фінансового регламенту однією або декількома країнами Спеціального союзу або зовнішніми ревізорами, призначеними за їхньою згодою Асамблеєю.

Стаття 8
Поправки до статей 5-8

(1) Пропозиції про внесення поправок до статей 5, 6, 7 і цієї статті можуть бути зроблені будь-якою країною-членом Асамблеї або Генеральним директором. Такі пропозиції направляються Генеральним директором країнам - членам Асамблеї принаймні за шість місяців до їхнього розгляду Асамблеєю.

(2) Будь-яка поправка до статей, передбачених у пункті (1), приймається Асамблеєю, для чого потрібна більшість у три чверті поданих голосів; однак будь-яка поправка до статті 5 і до цього пункту приймається більшістю у чотири п'ятих поданих голосів.

(3) Будь-яка поправка до статей, передбачених у пункті (1), набуває чинності через місяць після того, як письмові повідомлення про її прийняття, здійснене відповідно до конституційної процедури кожної країни, одержані Генеральним директором від трьох чвертей країн, які були членами Асамблеї на дату прийняття нею цієї поправки. Будь-яка поправка до зазначених статей, прийнята таким чином, обов'язкова для всіх країн, що є членами Асамблеї на дату набуття поправкою чинності чи стають її членами після цієї дати; проте будь-яка поправка, яка збільшує фінансові зобов'язання країн Спеціального союзу, є обов'язковою тільки для тих країн, які повідомили про прийняття ними такої поправки.

Стаття 9
Ратифікація та приєднання; набуття чинності

(1) Будь-яка країна Спеціального союзу, що підписала цей Акт, може ратифікувати його або, якщо вона не підписала його, може приєднатися до нього.

(2) Будь-яка країна, що не є членом Спеціального союзу, але є учасницею Паризької конвенції по охороні промислової власності, може приєднатися до цього Акта і таким чином стати країною Спеціального союзу.

(3) Ратифікаційні грамоти й акти про приєднання здаються на зберігання Генеральному директорові.

(4) (а) Цей Акт набуває чинності через три місяці після виконання наступних двох умов:

(i) шість або більше країн здали на зберігання свої ратифікаційні грамоти або акти про приєднання;

(ii) принаймні три з цих країн є країнами Спеціального союзу на день відкриття Акта для підписання.

(b) Набуття чинності, згадане в підпункті (а), застосовується відносно тих країн, які здали на зберігання ратифікаційні грамоти або акти про приєднання принаймні за три місяці до зазначеного набуття чинності.

(c) Відносно будь-якої країни, якої пункт (b) не стосується, цей Акт набуває чинності через три місяці після дати, коли про її ратифікацію або приєднання було зроблено повідомлення Генеральним директором, якщо в ратифікаційній грамоті чи Акті про приєднання не була зазначена пізніша дата. В останньому випадку цей Акт набуває чинності відносно цієї країни на зазначену таким чином дату.

(5) Ратифікація чи приєднання автоматично спричиняють визнання всіх положень і одержання всіх привілеїв, що встановлюються цим Актом.

(6) Після набуття чинності цим Актом жодна країна не може ратифікувати будь-який попередній акт цієї Угоди або приєднатися до нього.

Стаття 10
Строк дії

Ця Угода має той самий строк дії, що й Паризька конвенція по охороні промислової власності.

Стаття 11
Перегляд

(1) Ця Угода час від часу може підлягати перегляду на конференціях країн Спеціального союзу.

(2) Питання про скликання конференцій з перегляду вирішується Асамблеєю.

(3) Поправки до статей 5-8 можуть бути прийняті або на конференції з перегляду, або відповідно до положень статті 8.

Стаття 12
Денонсація

(1) Будь-яка країна може денонсувати цей Акт шляхом повідомлення, направленого Генеральному директорові. Така денонсація є також денонсацією попереднього акта або попередніх актів цієї Угоди, які країна, що денонсує цей Акт, ратифікувала або до яких приєдналася; денонсація стосується тільки країни, яка її здійснила, в той час як відносно інших країн Спеціального союзу Угода залишається чинною та підлягає виконанню.

(2) Денонсація набуває чинності через рік від дня одержання повідомлення Генеральним директором.

(3) Передбачене цією статтею право денонсації не може бути використане країною до того, як мине п'ять років від дати її вступу до Спеціального союзу.

Стаття 13
Посилання на статтю 24 Паризької конвенції

Положення статті 24 Стокгольмського Акта 1967 р. Паризької конвенції по охороні промислової власності застосовуються до цієї Угоди; однак, якщо в ці положення будуть внесені в майбутньому поправки, то остання в часі поправка застосовується до цієї Угоди відносно тих країн Спеціального союзу, що зв'язані цією поправкою.

Стаття 14

Підписання; мови; функції депозитарію; повідомлення

(1) (а) Цей Акт підписується в одному примірнику англійською і французькою мовами, причому обидва тексти однаково автентичні, та здається на зберігання Генеральному директорові.

(b) Офіційні тексти цього Акта розробляються Генеральним директором, після консультації із заінтересованими урядами і протягом двох місяців від дати підписання цього Акта, двома іншими мовами, іспанською та російською, якими поряд з мовами, згаданими в підпункті (а), підписані автентичні тексти Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності.

(с) Офіційні тексти цього Акта розробляються Генеральним директором, після консультації із заінтересованими урядами, арабською, італійською, німецькою і португальською мовами, а також іншими мовами, які визначить Асамблея.

(2) Цей Акт відкрито для підписання до 31 грудня 1977 р.

(3) (а) Генеральний директор направляє завірені ним дві копії підписаного тексту цього Акта урядам усіх країн Спеціального союзу і, на запит, урядові будь-якої іншої країни.

(b) Генеральний директор направляє завірені ним дві копії будь-якої поправки до цього Акта урядам усіх країн Спеціального союзу і, на запит, урядові будь-якої іншої країни.

(4) Генеральний директор зареєструє цей Акт у Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй.

(5) Генеральний директор повідомляє уряди всіх країн-учасниць Паризької конвенції по охороні промислової власності:

(i) про підписання відповідно до пункту (1);

(ii) про здачу на зберігання ратифікаційних грамот або актів про приєднання згідно зі статтею 9(3);

(iii) про дату набуття чинності цього Акта згідно зі статтею 9(4)(а);

(iv) про прийняття поправок до цього Акта згідно зі статтею 8(3);

(v) про дати набуття чинності таких поправок;

(vi) про денонсації, одержані згідно зі статтею 12.

  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow