Про затвердження Правил складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 598 від 17.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2001 р.
за N 772/5963

Про затвердження Правил складання, подання та проведення
експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення
походження товару та/або права на використання
зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару
(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
N 758 від 14.11.2003, N 386 від 29.06.2005)

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів"

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Правила складання, подання та проведення експертизи заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару (далі - Правила), що додаються.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати Правила до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати Правила в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М. В.

Т. в. о. міністра А. Г. Богомолов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
17.08.2001 N 598
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 серпня 2001 р.
за N 772/5963

ПРАВИЛА
складання, подання та проведення експертизи
заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення
походження товару та/або права на використання
зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила, розроблені відповідно до Закону України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" (далі - Закон) та Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 р. N 997, визначають вимоги до документів заявки на реєстрацію кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару, порядок подання заявки та проведення її експертизи.

1.2. Визначення термінів та скорочень

 • Географічне зазначення походження (далі - ГЗП) товару - це назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із цього географічного місця та має певні якості, репутацію або інші характеристики, в основному зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами чи людським фактором або поєднанням цих природних умов і людського фактора; (Абзац другий пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 758 від 14.11.2003)
 • Держдепартамент - Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України;
 • заявка - сукупність документів, необхідних для реєстрації кваліфікованого зазначення походження товару та/або права на використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару;
 • заявник - особа або група осіб, які подали заявку;
 • кваліфіковане зазначення походження (далі - КЗП) товару - назва місця походження товару або ГЗП товару;
 • назва місця походження (далі - НМП) товару - це назва географічного місця, яка вживається для позначення товару, що походить із зазначеного географічного місця та має особливі властивості, виключно або головним чином зумовлені характерними для даного географічного місця природними умовами або поєднанням цих природних умов з характерним для даного географічного місця людським фактором; (Абзац сьомий пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 758 від 14.11.2003)
 • представник - представник у справах інтелектуальної власності, зареєстрований згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року N 545 (із змінами), або інша довірена особа; (Абзац восьмий пункту 1.2 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 386 від 29.06.2005)
 • Порядок - Порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 року N 1716; (Пункт 1.2 розділу 1 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 386 від 29.06.2005)
 • реєстрація - державна реєстрація НМП товару чи ГЗП товару та/або права на використання відповідного КЗП товару;
 • Укрпатент - Державне підприємство "Український інститут промислової власності" Міністерства освіти і науки України - уповноважений державний заклад для розгляду і проведення експертизи заявок.

2. Вимоги до заявки та документів, що додаються до неї

2.1. Загальні вимоги до заявки та документів, що додаються до неї

2.1.1. Заявка та документи, зазначені в пункті 2.5.1 цих Правил, складаються українською мовою.

2.1.2. Документи, зазначені в пункті 2.5.2 Правил, можуть бути складені іноземною мовою. Переклад їх на українську мову має надійти на адресу Укрпатенту протягом трьох місяців від дати подання заявки.

2.1.3. Заявка повинна стосуватися реєстрації лише одного КЗП товару.

2.1.4. Заявка, а також документи, що додаються до неї, подаються в одному примірнику.

2.2. Складання заявки

Заявка складається за формою згідно з додатком до цих Правил.

2.3. Заповнення форми заявки

2.3.1. Розділи "Дата подання заявки" та "Номер заявки" призначені для відміток Укрпатенту і заявником не заповнюються.

Усі інші розділи форми заявки заповнюються заявником. Якщо за браком місця необхідні відомості не можуть бути повністю розміщені у відповідних розділах, то їх подають на додатковому аркуші із зазначенням у відповідному розділі заяви - "див. на окремому аркуші". (Пункт 2.3.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 386 від 29.06.2005)

2.3.2. У розділі "Номер заявки, визначений заявником" проставляється порядковий номер, наданий заявці заявником. (Розділ 2 доповнено пунктом 2.3.2 згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 386 від 29.06.2005)

2.3.3. У розділі "Заявник(и)" для фізичної особи зазначаються повне ім'я, місце проживання заявника; для юридичної особи зазначаються найменування (відповідно до установчого документа), місцезнаходження заявника.

2.3.3.1. Якщо заявником є іноземна юридична особа, що заснована згідно із законодавством територіальної одиниці у складі держави, то зазначається найменування такої територіальної одиниці.

Повне ім'я фізичної особи - іноземного заявника або найменування юридичної особи - іноземного заявника транслітерується літерами української абетки. Поряд у дужках зазначені дані наводяться мовою оригіналу.

2.3.3.2. Місце проживання або місцезнаходження національного заявника має бути наведено повністю у такій послідовності:

 • ім'я, по батькові та прізвище - для фізичних осіб; найменування підприємства, організації, установи - для юридичних осіб;
 • вулиця, номер будинку, квартири;
 • населений пункт, номер відділення зв'язку;
 • район, область;
 • поштовий індекс.

Місце проживання або місцезнаходження іноземного заявника наводиться з повнотою і послідовністю, зазначеною заявником. Назви вулиць, майданів тощо, а також символи, що застосовуються поряд з номерами, транслітеруються літерами української абетки. Поряд у дужках місце проживання або місцезнаходження наводиться мовою оригіналу.

Для заявників - юридичних осіб України зазначається ідентифікаційний код відповідно до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

2.3.3.3. Для іноземних заявників зазначається двобуквений код держави згідно із стандартом ВОІВ ST.3.

2.3.4. У розділі "Адреса для листування" зазначаються повна адреса на території України, за якою буде вестись листування із заявником, у тому числі іноземним, повне ім'я або найменування адресата. (Пункт 2.3.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 758 від 14.11.2003)

2.3.5. У розділі "Повне ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або повне ім'я іншої довіреної особи" наводяться дані щодо представника, якщо заявка подається через нього.

2.3.6. Розділ "Заявлене кваліфіковане зазначення походження товару" заповнюється у разі подання заявки на реєстрацію КЗП товару, заявки на реєстрацію КЗП товару та права на його використання. Заявлене позначення наводиться стандартним шрифтом великими літерами. Якщо заявлене позначення пов'язане з географічним місцем в іноземній державі, то таке позначення наводиться мовою оригіналу. Поряд у дужках це позначення транслітерується літерами української абетки.

2.3.7. Розділ "Зареєстроване кваліфіковане зазначення походження товару" заповнюється у разі подання заявки на реєстрацію права на використання вже зареєстрованого КЗП товару. Позначення, що зареєстровано в Україні як НМП товару або як ГЗП товару, наводиться із зазначенням номера і дати його реєстрації стандартним шрифтом великими літерами.

2.3.8. У розділі "Назва товару" зазначається назва товару (вид товару та/або конкретний товар (товари), для якого (яких) використовується КЗП товару). При цьому мають бути вказані тільки товари, що дійсно виробляються, і особливі властивості, певні якості, репутація або інші характеристики яких виключно або головним чином зумовлені природними умовами та/або людським фактором географічного місця.

2.3.9. У розділі "Назва та межі географічного місця, де виробляється товар" указуються конкретна назва та межі географічного місця виробництва товару. Межі географічного місця можуть бути описані за допомогою координат, природних меж місцевості - рік, гір, озер; адміністративних меж; довговічних споруд, комунікацій тощо.

2.3.10. У розділі "Опис особливих властивостей товару, певних якостей, репутації або інших характеристик товару" наводяться відомості щодо особливих властивостей товару, які відрізняють цей товар від аналогічних товарів. У цьому самому розділі наводяться відомості щодо певних якостей, репутації або інших характеристик товару, пов'язаних з указаним географічним місцем.

В описі надається інформація щодо наявності в цьому географічному місці вихідної сировини, відповідних кліматичних, геологічних або інших природних умов, людей (колективу), спроможних виготовляти товар традиційним способом, тощо.

Ці відомості мають бути описані чітко і ясно відповідно до загальноприйнятої спеціальної термінології (товарознавчої, технічної тощо).

2.3.11. У розділі "Відомості про взаємозв'язок особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару з природними умовами та/або людським фактором указаного географічного місця виготовлення товару" наводяться відомості про об'єктивну зумовленість особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару природними умовами та/або людським фактором указаного географічного місця.

2.3.12. У розділі "Відомості щодо використання заявленого кваліфікованого зазначення походження товарів на етикетці та при маркуванні товару" має бути представлено етикетку для товару, у якій використовується КЗП товару, або детальний опис і зразок маркування товару з використанням КЗП товару.

2.3.13. Розділ "Перелік документів, що додаються" заповнюється за допомогою позначок "Х" у відповідних клітинках із зазначенням кількості аркушів документів, що додаються. Якщо до заявки додаються документи, вид яких не передбачений формою заявки, то позначкою "Х" позначається "інші документи, що підтверджують репутацію товару" і конкретно вказується призначення документа (документів).

2.4. Підпис заявника

2.4.1. Заявка підписується заявником. Якщо заявником є юридична особа, то заявку підписує особа, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заявку, особистого підпису, ініціалів, прізвища і скріплюється печаткою. У цій графі також проставляється дата підпису.

2.4.2. Якщо заявник доручив ведення справ за заявкою представнику, то він може ставити свій підпис замість заявника.

2.4.3. Якщо будь-які відомості наводять на додатковому аркуші, то його треба підписати в такому самому порядку.

2.5. Документи, що додаються до заявки

2.5.1. До заявки національного заявника додаються такі документи:

а) документ, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати НМП чи ГЗП цього товару та/або право на використання зареєстрованого відповідного КЗП товару;

б) висновок спеціально вповноваженого органу про те, що особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, зазначені в заявці, об'єктивно зумовлені чи пов'язані з природними умовами та/або людським фактором указаного географічного місця виготовлення товару, та висновок спеціально вповноваженого органу щодо меж географічного місця, з яким пов'язані особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 149-р "Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів".

2.5.2. До заявки іноземного заявника додаються документи, що підтверджують:

 • правову охорону заявленого КЗП товару у відповідній іноземній державі;
 • право іноземного заявника на використання відповідного КЗП товару.

Копії таких документів мають бути посвідчені компетентним органом іноземної держави.

2.5.3. Розрахунковий документ про сплату збору за подання заявки, якщо це необхідно відповідно до пункту 3.12 Правил (z0772-01). (Пункт 2.5.3 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 386 від 29.06.2005)

2.5.4. Довіреність, якщо заявка подається через представника, має бути оформлена відповідно до пункту 3.7 цих Правил. (Пункт 2.5.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 386 від 29.06.2005)

2.5.5. Заявник може надати матеріали для підтвердження репутації товару, яка зумовлена характерними для вказаного географічного місця природними умовами та/або людським фактором, якими, зокрема, можуть бути результати соціологічного дослідження, історична довідка тощо. Зазначені матеріали будуть ураховані при проведенні експертизи заявки.

2.6. Оформлення заявки та документів, що додаються до неї

2.6.1. Заявка та документи, що додаються до неї, оформляються таким чином, щоб їх можна було зберігати тривалий час і безпосередньо репродукувати в потрібній кількості копій.

2.6.2. Кожний документ, що додається до заявки, має бути на окремому аркуші.

Документи заявки друкують на аркушах білого паперу форматом 210 х 297 мм. Кожний документ починають на окремому аркуші, при цьому другий і наступні аркуші нумерують арабськими цифрами.

Кожний аркуш використовують лише з одного боку з розміщенням рядків паралельно меншому боку аркуша.

Мінімальний розмір полів аркушів становить:

 • ліве - 20 міліметрів;
 • верхнє - не менш як 10 міліметрів;
 • праве і нижнє - не менш як 8 міліметрів.

Усі документи друкують шрифтом чорного кольору через 2 інтервали або через 1,5 інтервала при комп'ютерному наборі з висотою літер не менше ніж 2,1 мм.

3. Подання та попередній розгляд заявки та документів, що додаються до неї

3.1. Відповідно до частини 1 статті 10 Закону заявка подається до Держдепартаменту. Заявку безпосередньо подають або надсилають на адресу Укрпатенту, зазначену у формі заявки.

Заявку може бути подано з використанням факсимільного зв'язку з наступним поданням її оригіналу відповідно до пункту 3.10 цих Правил.

3.2. Заявка подається особою, яка має право на реєстрацію та зазначена в заявці як заявник, або через її представника.

3.3. Заявка, заявником у якій зазначена іноземна особа або особа без громадянства, подається через представника у справах інтелектуальної власності, зареєстрованого згідно з Положенням про представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 року N 545 (із змінами), якщо інше не встановлено міжнародним договором України.

3.4. Заявка,у якій зазначено два заявника чи більше, подається через їх спільного представника. Ним, зокрема, може бути один із заявників, призначений усіма іншими заявниками.

3.5. Представником може бути фізична або юридична особа.

3.6. Представник зобов'язаний вчиняти дії щодо подання заявки за наданими йому повноваженнями особисто. Він може передати своє повноваження іншій особі (заміснику) відповідно до договору із заявником або закону.

3.7. У разі подання заявки через представника (замісника) вона має містити відповідну довіреність, а також переклад довіреності на українську мову, якщо вона викладена іншою мовою.

Довіреність може стосуватися однієї чи декількох заявок. Якщо довіреність стосується понад одну заявку, кожна наступна заявка має містити її копію з написом на ній "оригінал довіреності міститься в заявці N ...", у якій зазначено відповідний номер заявки.

У довіреності зазначаються:

 • ім'я особи, яка її видала;
 • ім'я (найменування) особи, яку представляють;
 • ім'я (найменування) особи, якій вона видана;
 • дії, які зобов'язана та/або має право вчиняти особа, якій видана довіреність;
 • дата її вчинення.

Довіреність підписується особою, яка її видала. Довіреність від імені юридичної особи України скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

Довіреність, видана у порядку передоручення, має бути нотаріально посвідчена, крім випадків, установлених частиною 4 статті 245 Цивільного кодексу України.

Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії.

Довіреність, в якій не вказана дата її вчинення, є недійсною, тому до уваги не береться.

Форма і строк довіреності, виданої поза межами України, визначаються за законом країни, де була видана довіреність.

3.8. Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це Укрпатент. Датою такого повідомлення вважається дата одержання Укрпатентом відповідного письмового повідомлення, у тому числі поданого з використанням факсимільного зв'язку за умови дотримання положень пункту 3.10.

Із припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність передоручення.

У разі припинення дії довіреності Укрпатент зобов'язаний негайно повернути її представнику.

3.9. Якщо заявка, що має містити довіреність, такої не містить, представник повинен долучати її до заявки самостійно або у відповідь на повідомлення Укрпатенту. При цьому, якщо дата подання заявки передує даті вчинення довіреності, представник повинен подати разом з довіреністю заяву або інший документ заявника про схвалення ним подання заявки представником.

3.10. Заявку може бути подано з використанням факсимільного зв'язку. У цьому разі датою подання заявки вважається дата одержання Укрпатентом факсимільної копії заяви (останньої її частини в разі подання матеріалів заявки під час переходу з однієї доби на наступну). Оригінал таким чином поданої заявки разом із супровідним листом, в якому зазначено про попереднє подання її факсимільної копії, має надійти до Укрпатенту протягом одного місяця від дати одержання ним факсимільної копії.

Якщо факсимільна копія заявки або її частина не може бути прочитана, вона вважається неподаною в частині, що не може бути прочитана.

У разі подання заявки з використанням факсимільного зв'язку у вихідний, святковий або інший неробочий день, що визначений відповідно до закону, чи після закінчення робочого дня в Укрпатенті датою подання заявки є перший за ним робочий день.

3.11. Разом із заявкою може бути подано її електронний примірник на дискеті чи компакт-диску CD-R, виконаний відповідно до комп'ютерної програми, затвердженої Держдепартаментом, що розміщується на веб-сайтах Держдепартаменту та Укрпатенту.

3.12. За подання заявки сплачується збір згідно з Порядком. Збір має бути сплачено до спливу двох місяців від дати подання заявки. У разі сплати збору до дати подання заявки вона повинна надійти до Укрпатенту:

 • до спливу трьох місяців від дати зарахування суми збору на поточний рахунок Укрпатенту за умови, що на дату подання заявки розмір збору залишився незмінним;
 • протягом одного місяця від дня введення в дію зміненого розміру збору.

Документом про сплату збору вважається виписка з особового банківського рахунка Укрпатенту, яка знаходиться в Укрпатенті і дає змогу ідентифікувати заявку.

У разі відсутності у виписці з особового банківського рахунка Укрпатенту зазначення порядкового номера заявки, визначеного заявником, та в разі зарахування збору на поточний рахунок Укрпатенту пізніше допустимої згідно з законом кінцевої дати його сплати, а також у разі сплати збору в іншій валюті, ніж встановлена для заявника згідно з графою 3 чи 4 додатка до Порядку, до заявки додається розрахунковий документ про сплату збору на паперовому носії (платіжне доручення, касовий чек, квитанція тощо). Цей документ повинен відповідати вимогам Порядку.

Якщо заявник має пільги щодо сплати збору за подання заявки або звільнення від такої сплати, до заявки додається нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує право на звільнення чи часткове звільнення від сплати збору.

3.13. Заявці, що надійшла, надається реєстраційний номер та встановлюється дата її подання, якою є дата одержання Укрпатентом заяви про реєстрацію КЗП товару та/або права на його використання. Про встановлену дату подання заявки заявнику надсилається повідомлення.

Перевіряється комплектність документів заявки та наявність сплати збору за подання заявки. Якщо збір не сплачено протягом двох місяців від дати подання заявки, заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

3.14. Листування щодо експертизи заявки ведеться заявником або його представником з Укрпатентом за адресою: 01601, м. Київ-42, вул. Глазунова, 1. Матеріали, що надсилаються до Укрпатенту після встановлення дати подання заявки, мають містити реєстраційний номер заявки. Матеріали, які не містять реєстраційного номера заявки, повертаються без розгляду, якщо заявку не може бути ідентифіковано інакше.

(Розділ 3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 386 від 29.06.2005)

4. Експертиза заявки

4.1. Експертиза заявки на відповідність установленим вимогам

4.1.1. Під час експертизи заявки встановлюється відповідність матеріалів заявки вимогам статті 9 Закону та розділу 2 цих Правил.

4.1.2. Якщо при перевірці матеріалів заявки на відповідність вимогам розділу 2 цих Правил встановлено, що відсутні відомості та/або документи, зазначені в цьому розділі, то заявнику направляється запит щодо необхідності надання таких відомостей та/або документів.

4.1.3. До отримання всіх відомостей і документів, зазначених у розділі 2 цих Правил, та усунення недоліків у матеріалах заявки подальший розгляд за заявкою не здійснюється.

4.2. Експертиза заявки на реєстрацію КЗП товару та заявки на реєстрацію КЗП товару та права на його використання

4.2.1. Під час експертизи встановлюється відповідність наведених в заявці відомостей вимогам частини 1 статті 7 і частини 1 статті 9 Закону.

4.2.2. Якщо встановлено, що наведені в заявці відомості відповідають вимогам частини 1 статті 7 і частини 1 статті 9 Закону, то встановлюється їх відповідність умовам надання правової охорони НМП товару згідно з частинами 3, 5, 6 статті 7 Закону.

4.2.3. Якщо наведені в заявці відомості не відповідають умовам надання правової охорони НМП товару згідно з частинами 3, 5, 6 статті 7 Закону, то встановлюється відповідність наведених у заявці відомостей вимогам надання правової охорони ГЗП товару згідно з частинами 4, 5, 6 статті 7 Закону.

4.2.4. Під час експертизи:

 • установлюється відповідність заявленого позначення офіційній сучасній назві географічного місця або його історичній назві;
 • перевіряється наявність у документі, який підтверджує, що заявник виробляє товар, та у висновку (висновках) спеціально вповноваженого органу (органів) відомостей, що підтверджують:
 • місцезнаходження виробництва товару саме в тій місцевості, назва якої заявляється як КЗП товару;
 • здійснення в межах зазначеного географічного місця виробництва (видобування) та/або переробки товару або хоча б основної складової товару, що позначається заявленим на реєстрацію позначенням;
 • перевіряється відповідність опису особливих властивостей, певних якостей або інших характеристик товару, зазначених у заявці, опису у висновку (висновках) спеціально вповноваженого органу (органів).

4.2.5. Якщо під час експертизи встановлено наявність однакових (тотожних) КЗП товару, що використовуються для позначення різних за властивостями однорідних товарів, то за допомогою наданих у заявці відомостей щодо використання (етикетки або опису) визначається, чи не буде використання тотожних КЗП товару причиною введення в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товару.

4.2.6. Якщо під час експертизи виявлено інше заявлене або зареєстроване КЗП товару, що є омонімічним (однаковим за фонетикою, але відмінним за змістом), то за допомогою наданих у заявці відомостей щодо використання (етикетки або опису) визначається, чи не буде використання омонімічних зазначень причиною введення в оману споживачів щодо дійсної ідентифікації товару, географічного місця походження товару або його меж.

4.2.7. Під час проведення експертизи перевіряється відповідність товарів, щодо яких заявник просить зареєструвати КЗП товару та право на його використання товарам, наведеним у документі, який підтверджує, що заявник виробляє товар, для якого просить зареєструвати НМП чи ГЗП цього товару та право на його використання.

4.2.8. Під час проведення експертизи перевіряється відповідність заявленого позначення відповідно до статті 8 Закону. Якщо встановлено наявність підстав для відмови в наданні правової охорони, то заявнику надсилається рішення про відмову в реєстрації.

4.2.9. Під час проведення експертизи заявлене позначення перевіряється стосовно видових назв, унесених до Переліку видових назв товарів, відповідно до Положення про Перелік видових назв товарів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 12 грудня 2000 р. N 583 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 січня 2001 р. за N 61/5252.

Якщо заявлена НМП товару або заявлене ГЗП товару міститься у Переліку видових назв товарів, то заявнику надсилається рішення про відмову в реєстрації.

4.3. Експертиза заявки на реєстрацію права на використання вже зареєстрованого КЗП товару

4.3.1. Під час проведення експертизи заявки на реєстрацію права на використання вже зареєстрованої НМП товару встановлюється відповідність наведених у заявці відомостей вимогам частин 3 "г" і "д", 5, 6 статті 7 та частини 2 статті 9 Закону.

4.3.2. Під час проведення експертизи заявки на реєстрацію права на використання вже зареєстрованого ГЗП товару встановлюється відповідність наведених у заявці відомостей вимогам частин 4 "г" і "д", 5, 6 статті 7 та частини 2 статті 9 Закону.

4.3.3. Під час проведення експертизи заявка перевіряється згідно абзаців 3 і 4 пункту 4.2.4 та пункту 4.2.7 цих Правил.

4.4. Під час проведення експертизи заявки на реєстрацію КЗП товару та/або права на використання КЗП товару, пов'язаного з географічним місцем в іноземній державі, перевіряється наявність:

 • відповідної угоди України з іноземною державою про взаємну охорону цього виду зазначень походження товару;
 • охорони у відповідній іноземній державі заявленого зазначення походження товару;
 • права іноземного заявника на використання зареєстрованого КЗП товару.

Якщо за результатами експертизи зроблено висновок, що заявлене позначення не відповідає умовам частини 2 статті 8 Закону, то Держдепартамент приймає рішення про відмову в реєстрації, яке надсилається заявнику.

4.5. Якщо за результатами експертизи зроблено висновок, що заявлене позначення не відповідає умовам надання правової охорони НМП товару чи ГЗП товару або заявнику не може бути надано право використання вже зареєстрованої НМП товару чи зареєстрованого ГЗП товару, то Держдепартамент приймає рішення про відмову в реєстрації, яке надсилається заявнику.

4.6. Публікація відомостей про заявку

4.6.1. Якщо за результатами експертизи встановлено, що заявка відповідає вимогам, передбаченим статтями 7, 8, 9 Закону, то відомості про заявку публікуються в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень).

Публікація повинна містити:

 • відомості про заявника (заявників);
 • назву товару, яка містить заявлену на реєстрацію НМП товару чи ГЗП товару;
 • межі географічного місця, з яким пов'язуються особливі властивості, певні якості або інші характеристики товару;
 • опис основних особливих властивостей, певних якостей, репутації або інших характеристик товару;
 • умови використання КЗП товару на етикетці та при маркуванні товару.

Публікація може містити й інші відомості, визначені в установленому порядку.

4.7. Унесення виправлень, уточнень і змін до матеріалів заявки та надання додаткових матеріалів

4.7.1. За ініціативою заявника під час проведення експертизи до заявки можуть бути внесені виправлення очевидних помилок і уточнення опису основних характеристик товару або меж географічного місця походження товару. Такі виправлення та уточнення можуть бути внесені до матеріалів заявки до опублікування відомостей про заявку. Виправлення та уточнення можуть стосуватися граматичних і друкарських помилок або очевидних неточностей.

4.7.2. Під час проведення експертизи Укрпатент має право зажадати від заявника додаткові матеріали, без яких проведення експертизи неможливе. Додаткові матеріали на запит Укрпатенту мають бути надані протягом трьох місяців від дати отримання запиту. Протягом зазначеного строку заявник може подати до Укрпатенту заяву про продовження строку для відповіді або поновлення пропущеного з поважних причин строку відповіді на запит. За подання заяви про продовження строку або поновлення строку сплачується збір згідно з Порядком.

Датою подання зазначеної заяви вважається дата подання її оператору поштового зв'язку чи безпосередньо Укрпатенту, якщо збір сплачено не пізніше цієї дати, або дата сплати збору, якщо заява подана оператору поштового зв'язку чи безпосередньо Укрпатенту до цієї дати.

Подання вказаної заяви та підтвердження сплати відповідного збору повинно здійснюватись з дотриманням положень пункту 3.12 цих Правил.

У разі продовження чи поновлення строку відповіді на запит заявнику протягом двох тижнів від дати одержання заяви надсилається повідомлення.

Якщо заявник порушив установлений строк або залишив запит без відповіді, заявка вважається відкликаною, про що заявнику надсилається повідомлення.

(Пункт 4.7.2 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 386 від 29.06.2005)

4.7.3. Унесення змін до імені фізичної особи - заявника або найменування юридичної особи - заявника та/або його місце проживання або місцезнаходження здійснюється за заявою заявника або його представника. До заяви додаються документи, що підтверджують правомірність змін.

4.8. Ознайомлення з матеріалами заявки, а також з матеріалами, зазначеними в запиті Укрпатенту або рішенні Держдепартаменту

4.8.1. Заявник має право ознайомитись з усіма матеріалами, зазначеними в запиті Укрпатенту або рішенні Держдепартаменту. Копії матеріалів надсилаються заявнику протягом місяця від дати надходження заяви про надання таких матеріалів.

4.8.2. Після опублікування офіційних відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір. За ознайомлення з матеріалами заявки сплачується збір згідно з Порядком. (Пункт 4.8.2 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 758 від 14.11.2003,N 386 від 29.06.2005)

4.9. Відкликання заявки

4.9.1. Заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дня реєстрації КЗП товару та/або права на використання КЗП товару. Датою відкликання заявки вважається дата надходження заяви про відкликання.

4.10. Заперечення проти реєстрації КЗП товару та/або права на його використання

4.10.1. Протягом шести місяців від дати опублікування офіційних відомостей про заявку будь-яка особа може подати до Держдепартаменту заперечення проти реєстрації заявленої НМП товару або заявленого ГЗП товару та/або права на використання відповідного КЗП товару. За подання заперечення сплачується збір згідно з Порядком.

Датою подання заперечення вважається дата подання його оператору поштового зв'язку чи безпосередньо Укрпатенту, якщо збір сплачено не пізніше цієї дати, або дата сплати збору, якщо заперечення подано оператору поштового зв'язку чи безпосередньо Укрпатенту до цієї дати.

Подання заперечення та підтвердження сплати відповідного збору повинно здійснюватись з дотриманням положень пункту 3.12 цих Правил.

Якщо збір за подання заперечення не сплачено, воно вважається неподаним, про що подавцю заперечення надсилається повідомлення.

(Пункт 4.10.1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 386 від 29.06.2005)

4.10.2. Копія поданого заперечення та відомості про особу, яка подала це заперечення, надсилаються заявнику. Заявник протягом двох місяців від дати одержання копії заперечення повинен надіслати Укрпатенту обґрунтовану відповідь на заперечення або подати заяву про продовження встановленого строку для відповіді на заперечення. За подання заяви про продовження строку сплачується збір згідно з Порядком.

Датою подання заяви вважається дата подання її оператору поштового зв'язку чи безпосередньо Укрпатенту, якщо збір сплачено не пізніше цієї дати, або дата сплати збору, якщо заява подана оператору поштового зв'язку чи безпосередньо Укрпатенту до цієї дати.

Подання заяви та підтвердження сплати відповідного збору повинно здійснюватись з дотриманням положень пункту 3.12 цих Правил.

Якщо збір не сплачено, строк для надання відповіді на заперечення не продовжується.

(Пункт 4.10.2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 386 від 29.06.2005)

4.10.2.1. Якщо в установлений строк відповідь заявника на заперечення не надійшла, то заперечення розглядається в установленому порядку на підставі наявних матеріалів.

4.10.2.2. Заперечення та відповідь на нього розглядаються Укрпатентом протягом двох місяців від дня завершення строку, установленого для відповіді. Заявник та особа, яка подала заперечення, мають право брати участь у його розгляді.

4.10.3. Повідомлення про результати розгляду заперечення надсилається особі, яка подала це заперечення.

4.11. Експертний висновок

4.11.1. Якщо розглянуте заперечення проти реєстрації визнано слушним, то Держдепартамент на підставі експертного висновку Укрпатенту приймає рішення про відмову в реєстрації КЗП товару та/або права на використання КЗП товару, про що заявнику надсилається повідомлення.

Рішення про відмову в реєстрації публікується в бюлетені.

4.11.2. Якщо заявка відповідає вимогам Закону та цих Правил і в разі відсутності заперечень проти реєстрації або визнання їх необгрунтованими, Держдепартамент на підставі експертного висновку Укрпатенту приймає рішення про реєстрацію КЗП товару та/або права на його використання, про що заявнику надсилається повідомлення.

Т. в. о. начальника відділу
правового забезпечення
Н. В. Максимова
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow