Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
N 10 від 10.01.2002
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2002 р.
за N 64/6352

Про затвердження Положення про Державний реєстр
свідоцтв України на знаки для товарів і послуг
(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
N 441 від 01.08.2002 N 806 від 09.12.2003 N 585 від 02.08.2006)

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - Положення), що додається.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати це Положення до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати це Положення в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Визнати таким, що втратив чинність Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг" від 25 липня 2000 р. N 347.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М. В.

Міністр В. Г. Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
10.01.2002 N 10
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2002 р.
за N 64/6352

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр свідоцтв України
на знаки для товарів і послуг

(У тексті Положення слова "повне ім'я" в усіх відмінках замінено словом "ім'я" у відповідному відмінку згідно з Наказом МОН N 585 від 02.08.2006)
(У тексті Положення слово "найменування", крім словосполучення "повне найменування", в усіх відмінках замінено словами "повне найменування" у відповідному відмінку згідно з Наказом МОН N 585 від 02.08.2006)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", Паризької конвенції про охорону промислової власності, яка є чинною на території України з 25 грудня 1991 року (далі - Паризька конвенція), Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, підписаної 14 квітня 1891 року, яка є чинною в Україні з 25 грудня 1991 року (далі - Мадридська угода), Протоколу щодо Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, підписаного 28 червня 1989 року, який є чинним на території України з 29 грудня 2000 року, Договору про закони щодо товарних знаків, підписаного 27 жовтня 1994 року, який є чинним в Україні з 1 серпня 1996 року, визначає форму Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, порядок його ведення, порядок видачі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - свідоцтво) та їх дублікатів, порядок надання виписок з реєстру, перелік змін, які можуть бути внесені до реєстру за ініціативою власника свідоцтва, а також установлює форму свідоцтва України на знак для товарів і послуг і зміст зазначених у ньому відомостей. (Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

1.2. Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (далі - реєстр) - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації знаків для товарів і послуг (далі - знаки), які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. Реєстр формує Державний департамент інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України. (Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

1.3. Відомості, що занесені до реєстру, зміни до них, відомості, про видачу дубліката свідоцтва, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що занесені до реєстру, Держдепартамент публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень). Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру. (Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003, N 585 від 02.08.2006)

1.4. Державна реєстрація (далі - реєстрація) та інші дії, що пов'язані з веденням реєстру, виконуються за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва, збору відповідно до законодавства. (Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003, N 585 від 02.08.2006)

2. Ведення реєстру

2.1. Реєстрація знака для товарів і послуг здійснюється шляхом унесення відповідного запису до реєстру на підставі рішення Держдепартаменту про реєстрацію знака та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію про видачу свідоцтва. (Пункт 2.1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

2.2. Реєстр містить такі відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних (ІНІД) відповідно до стандарту Всесвітньої організації інтелектуальної власності (далі - ВОІВ) ST.60: (Абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

 • (100) номер свідоцтва СРСР;
 • (111) номер реєстрації знака, який є номером свідоцтва;
 • (141) дату припинення дії свідоцтва;
 • (151) дату реєстрації знака;
 • (156) дату продовження строку дії свідоцтва;
 • (181) очікувану дата закінчення строку дії свідоцтва;
 • (186) очікувану дату строку продовження дії свідоцтва;
 • (190) державу реєстрації;
 • (200) номер та дату подання до Держдепартаменту заявки, раніше поданої в патентне відомство СРСР;
 • (210) номер заявки;
 • (220) дату подання заявки;
 • (230) дані про виставковий пріоритет;
 • (300) - дані щодо пріоритету звідповідно до Паризької конвенції; (Пункт 2.2 доповнено абзацом згідно з Наказом МОН N 441 від 01.08.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • (310) номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції;
 • (320) дату подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції;
 • (330) двобуквений код держави - учасниці Паризької конвенції чи регіональної організації, до якої подана попередня заявка відповідно до стандарту ВОІВ ST. 3;
  (Абзац пункту 2.2 вилучено на підставі Наказу МОН N 441 від 01.08.2002)
 • (450) дату публікації та номер бюлетеня;
 • (510) перелік товарів і/або послуг;
 • (511) індекс (індекси) Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків та перелік товарів і послуг;
 • (526) вилучення з охорони окремих елементів знака;
 • (531) індекс (індекси) Міжнародної класифікації зображальних елементів знака;
 • (539) використання ключових слів або довільно складеного тексту;
 • (540) зображення знака;
 • (541) зображення знака, якщо знак представлено стандартними символами;
 • (546) зображення знака, якщо знак представлено нестандартними символами;
 • (551) зазначення того, що знак є колективним;
 • (554) зазначення того, що знак об'ємний тривимірний; (Абзац двадцять восьмому пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • (555) зазначення того, що знак є голографічним; (Пункт 2.2 доповнено абзацом двадцять дев'ятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • (556) зазначення того, що знак звуковий;
 • (558) зазначення того, що знак складається виключно з одного або декількох кольорів; (Пункт 2.2 доповнено абзацом тридцять першим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • (561) транслітерацію знака;
 • (580) дату запису будь-якої дії стосовно реєстрації знака;
 • (591) зазначення кольору чи поєднання кольорів, які охороняються;
 • (641) номер (номери) та дату (дати) подання інших заявок, пов'язаних у правовому відношенні;
 • (646) номер (номери) та дату (дати) інших реєстрацій знака, пов'язаних у правовому відношенні;
 • (700) повне найменування та адресу осіб, які мають право використовувати колективний знак;
 • (731) ім'я або повне найменування та адресу заявника (заявників);
 • (732) ім'я або повне найменування та адресу власника (власників) свідоцтва;
 • (740) ім'я (повне найменування) та реєстраційний номер представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи; (Абзац сороковой пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • (750) адресу для листування;
 • (770) ім'я або повне найменування та адресу попереднього власника (у разі зміни суб'єкта права власності), двобуквений код держави для іноземного власника;
 • (771) попереднє ім'я або повне найменування та адресу заявника або власника (без зміни суб'єкта права власності), двобуквений код держави для іноземного заявника або власника;
  (Абзац сорок чотири пункту 2.2 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
  (Абзац сорок п'ять пункту 2.2 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
  (Абзац сорок шість пункту 2.2 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

2.3. У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо:

 • продовження строку дії свідоцтва;
 • зміни повного імені або повного найменування і/або адреси власника (власників) свідоцтва (без зміни суб'єкта права власності);
  (Абзац четвертий пункту 2.3 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • зміни складу осіб, які мають право використовувати колективний знак;
 • зміни переліку товарів і/або послуг у разі часткової відмови від свідоцтва;
 • зміни класів у переліку товарів і/або послуг, пов'язані зі змінами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків; (Пункт 2.3 доповнено абзацом сьомим Наказу Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)
 • зміни адреси для листування;
 • зміни щодо представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи;
 • зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників) свідоцтва; (Абзац десятий пункту 2.3 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • видачу ліцензії на використання знака;
 • змін до відомостей про видачу ліцензії на використання знака, що внесені до реєстру;
 • визнання свідоцтва недійсним повністю або частково;
 • припинення дії свідоцтва повністю або частково;
 • видачі дубліката свідоцтва;
 • зміни внаслідок виправлення помилок (граматичних, синтаксичних, інформаційних тощо); (Абзац пункту 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)
 • інших змін стосовно діловодства з ведення реєстру.

2.4. Підставою для внесення відомостей до реєстру є:

 • рішення Держдепартаменту;
 • рішення судових органів;
 • клопотання або заява власника (власників) свідоцтва.

2.5. Клопотання власника (власників) свідоцтва щодо зміни повного імені або повного найменування й адреси власника (власників) (без зміни суб'єкта права власності), адреси для листування, зміни імені або повного найменування особи і/або адреси осіб, які мають право використовувати колективний знак, змін класів у переліку товарів і/або послуг, пов'язаних зі змінами Міжнародної класифікації товарів і послуг для реєстрації знаків, зміни представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи, зміни особи власника (власників) свідоцтва, за виключенням передачі права власності на знак за договором, видачі дубліката, продовження строку дії свідоцтва та зміни внаслідок виправлення помилок подається до Держдепартаменту українською мовою від імені власника (власників) свідоцтва, у тому числі його (їх) правонаступника (правонаступників) стосується одного охоронного документа і містить: (Абзац перший пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003, N 585 від 02.08.2006)

 • номер свідоцтва;
 • номер заявки;
 • дату подання заявки;
 • ім'я або повне найменування й адресу власника (власників) свідоцтва;
 • зміну, що вноситься; (Пункт 2.5 доповнено абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • адресу для листування.

Клопотання підписується власником (власниками) свідоцтва, у тому числі його (їх) правонаступником (правонаступниками), а якщо власником свідоцтва є юридична особа, то клопотання підписує особа, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує клопотання, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою. (Абзац восьмий пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

До клопотання додаються:

 • документ про сплату збору за внесення до реєстру (за ініціативою власника свідоцтва) змін щодо свідоцтва, за винятком виправлення помилок; (Абзац дев'ятий пункту 2.5 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)
 • змінений Статут колективного знака або завірена в установленому порядку його копія у разі зміни власника колективного знака і/або складу осіб, що мають право використовувати такий знак;
 • інші документи, що підтверджують правомірність змін (за потреби).

У разі подання клопотання про внесення зміни імені (повного найменування) власника (власників) свідоцтва і/або зміни адреси власника (власників) свідоцтва клопотання підписується тим власником свідоцтва, якого зазначені зміни стосуються. Клопотання про внесення інших змін, зазначених в абзаці першому цього пункту, підписується усіма власниками свідоцтва. (Пункт 2.5 доповнено абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Під час розгляду клопотання та документів, що до нього додаються, Держдепартамент має право надіслати запит про подання додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що містять подані до Держдепартаменту документи. (Пункт 2.5 доповнено абзацом четирнадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

У разі відповідності клопотання та документів, що до нього додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.7 цього Положення та наявності у випадках, передбачених цим Положенням, документа про сплату збору за внесення змін Держдепартаментом протягом місяця від дати надходження зазначеного клопотання та документів, що до нього додаються, вносяться відповідні відомості до Реєстру. (Пункт 2.5 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

У разі невідповідності клопотання та/або документів, що до нього додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.7 цього Положення, та/або відсутності документа про сплату збору за внесення змін (у разі необхідності його подання) особі, яка подала клопотання, протягом місяця від дати надходження зазначеного клопотання та документів, що до нього додаються, надсилається про це повідомлення із пропозицією щодо усунення недоліків. Виправлені та/або відсутні документи мають надійти до Держдепартаменту протягом двох місяців від дати одержання зазначеного повідомлення особою, яка подала клопотання. В іншому разі клопотання вважається неподаним, про що особі, яка подала клопотання, надсилається повідомлення. (Пункт 2.5 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

2.6. Заява про повну або часткову відмову від свідоцтва подається власником (власниками) свідоцтва і містить:

 • номер свідоцтва;
 • номер заявки;
 • дату подання заявки;
 • ім'я або повне найменування й адресу власника (власників) свідоцтва;
 • адресу для листування;
 • перелік товарів і/або послуг, щодо яких здійснюється часткова відмова від свідоцтва;
 • перелік товарів і/або послуг, що залишається (в разі часткової відмови від свідоцтва). (Пункт 2.6 доповнено абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

У заяві також повинно бути зазначено, що особа, яка використовує знак на підставі ліцензійного договору, попереджена про відмову від свідоцтва, а також зазначено відомості про відсутність накладеного арешту на майно, до складу якого входять права, що засвідчуються свідоцтвом.

Заява підписується власником (власниками) свідоцтва, а якщо власником (власниками) свідоцтва є юридична особа (особи), то заяву підписує особа (особи), що має (мають) на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи (осіб), яка (які) підписує(ють) заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

(Абзац десятий пункту 2.6 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

У разі часткової відмови від свідоцтва до заяви додається документ про сплату збору за внесення до Реєстру змін щодо свідоцтва. (Пункт 2.6 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Заява про повну або часткову відмову від свідоцтва розглядається у порядку, встановленому пунктом 2.5 цього Положення. (Пункт 2.6 доповнено абзацом дванадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

2.7. Заяву про повну або часткову відмову від свідоцтва або клопотання про зміну відомостей, що занесені до реєстру, продовження строку дії свідоцтва, видачу дубліката свідоцтва може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа. У цьому разі до клопотання або заяви додається довіреність, оформлена з дотриманням вимог законодавства.

Довіреність може стосуватись як одного свідоцтва або заявки, так і всіх свідоцтв або заявок одного й того самого власника за умови, що про це зазначено в довіреності.

У довіреності зазначаються:

 • ім'я особи на ім'я, якої вона видана;
 • обсяг повноважень, які надаються особі, на ім'я якої видано довіреність;
 • дата її вчинення. (Абзац шостий пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо довіреність видається юридичною особою України, то підпис особи, що має на це повноваження, скріплюється печаткою. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує довіреність, особистого підпису, ініціалів, прізвища.

Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною. (Абзац восьмий пункту 2.7 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Форма і строк дії довіреності, виданої поза межами України, визначаються за законом країни, де була видана довіреність.

Якщо довіреність викладена не українською мовою, то до неї додають переклад на українську мову.

Довіреність представнику в справах інтелектуальної власності (патентному повіреному), зареєстрованому в Держдепартаменті, для представництва особи може бути видана як самим власником свідоцтва, так і представником власника, що має відповідну довіреність, видану власником свідоцтва. Довіреність, видана в порядку передоручення, має бути нотаріально посвідчена, крім випадків, установлених частиною четвертою статті 245 Цивільного кодексу України. (Абзац одинадцятий пункту 2.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Будь-яке призначення представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи може бути скасоване особами, які здійснили це призначення, або їх правонаступниками.

Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це Держдепартамент. Датою такого повідомлення вважається дата одержання Держдепартаментом відповідного письмового повідомлення. (Абзац тринадцятий пункту 2.7 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа може відмовитись від свого призначення шляхом надання підписаного ним повідомлення. У цьому разі власник має повідомити про це Держдепартамент. (Пункт 2.7 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

2.8. Держдепартамент повідомляє власника (власників) свідоцтва чи довірену особу власника (власників) щодо внесення змін до реєстру протягом місяця від дати публікації в офіційному бюлетені відповідних відомостей. (Абзац перший пункту 2.8 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Держдепартамент здійснює окрему реєстрацію знака щодо товарів і/або послуг, щодо яких відбулася часткова передача права власності на знак, та видає нове свідоцтво, у якому поряд з номером свідоцтва базової реєстрації проставляється літера А (при наступному розділенні - наступна літера української абетки), за наявності документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва. (Абзац другий пункту 2.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

(Абзац третій пункту 2.8 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

2.9. Держдепартамент видає або надсилає власнику свідоцтва чи довіреній особі повідомлення про припинення дії свідоцтва в разі несплати збору за продовження дії свідоцтва.

3. Видача свідоцтва

3.1. Видача свідоцтва здійснюється Держдепартаментом у місячний строк після державної реєстрації знака за наявності документа про сплату державного мита за його видачу.

3.2. Свідоцтво видається за встановленою формою, наведеною в додатку до цього Положення.

Свідоцтво засвідчується підписом голови Держдепартаменту та печаткою Держдепартаменту.

Аркуші, на яких викладено текст свідоцтва, прошнуровуються або скріплюються у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності, пронумеровуються, кількість аркушів завіряється підписом посадової (уповноваженої на те) особи та скріплюється печаткою Держдепартаменту. При цьому друга сторінка свідоцтва не заповнюється. Кожна сторінка свідоцтва, крім титульної і другої, нумерується.

(Пункт 3.2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

3.3. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання, або надсилається за адресою для листування. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, то їм видається одне свідоцтво.

(Пункт 3.4 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

3.4. У випадку втрати чи зіпсування свідоцтва за клопотанням його власника (власників) Держдепартамент протягом місяця від дати надходження клопотання видає або надсилає за адресою, зазначеною в клопотанні, дублікат свідоцтва.

Дублікат свідоцтва містить весь текст виданого свідоцтва, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.

Клопотання оформлюється та розглядається відповідно до пунктів 2.5, 2.7 цього Положення. До клопотання додається документ про сплату збору за видачу дубліката свідоцтва.

(Пункт 3.4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

4. Надання відомостей, що занесені до реєстру

Після внесення відомостей про реєстрацію знака до реєстру Держдепартамент за клопотанням будь-якої особи надає їй виписку з реєстру за умови надходження документа про сплату збору за подання цього клопотання.

Виписка стосується одного свідоцтва.

Виписка видається особі, яка подала клопотання, або надсилається за адресою, зазначеною в клопотанні, протягом місяця від дати надходження клопотання.

Виписка засвідчується підписом голови Держдепартаменту та скріплюється печаткою Держдепартаменту.

(Розділ 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Начальник відділення
нормативно-правового забезпечення
І. Ю. Кожарська

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow