Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 290 від 12.04.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2001 р.
за N 378/5569

Про затвердження Положення про Державний реєстр
патентів України на промислові зразки
(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
N 470 від 20.06.2001
N 441 від 01.08.2002
N 806 від 09.12.2003
N 318 від 19.04.2004
N 585 від 02.08.2006)

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15 грудня 1993 року N 3688-XII, Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до розділу II Закону України "Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності" від 21 грудня 2000 року N 2188-III

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки (далі - Положення), що додається.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати це Положення до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати це Положення в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держпатенту України "Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на промислові зразки та порядок видачі патентів" від 7 червня 1996 року N 124, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 червня 1996 року за N 306/1331, та пункт 1.1 наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення змін до деяких нормативних документів Держпатенту України" від 16 серпня 2000 року N 391, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2000 року за N 575/4796.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М. В.

Міністр В. Г. Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
12.04.2001 N 290
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 квітня 2001 р.
за N 378/5569

ПОЛОЖЕННЯ
про Державний реєстр патентів України
на промислові зразки

(У пунктах 1.3 - 3.5 та розділі 4 замінено слово "Установа" словом "Держдепартамент" у відповідних відмінках згідно з Наказом МОН N 470 від 20.06.2001)

(У тексті Положення слова "повне ім'я" в усіх відмінках замінено словом "ім'я" у відповідному відмінку згідно з Наказом МОН N 585 від 02.08.2006)

(У тексті Положення слово "найменування" в усіх відмінках замінено словами "повне найменування" у відповідному відмінку згідно з Наказом МОН N 585 від 02.08.2006)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" (далі - Закон), Постанови Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" від 23 грудня 1993 року N 3770-XII, Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997, Паризької конвенції про охорону промислової власності, підписаної в Парижі 20 березня 1883 року, яка є чинною в Україні з 25 грудня 1991 року (далі - Паризька конвенція), визначає форму та порядок ведення Державного реєстру патентів України на промислові зразки, порядок видачі патентів України на промислові зразки та їх дублікатів, порядок продовження строку дії патентів на промислові зразки, порядок надання виписок з реєстру, перелік змін, які можуть бути внесені до реєстру за ініціативою власника патенту, а також установлює форму патенту України на промисловий зразок і зміст зазначених у ньому відомостей. (Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

1.2. Державний реєстр патентів України на промислові зразки (далі - реєстр) - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації патентів України на промислові зразки (далі - патенти), які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. Реєстр формує Державний департамент інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України. (Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 470 від 20.06.2001, N 585 від 02.08.2006)

1.3. Відомості, що занесені до реєстру, зміни до них, відомості про видачу дубліката патенту, зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що занесені до реєстру, Держдепартамент публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень). Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру. (Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003, N 585 від 02.08.2006)

1.4. Державна реєстрація (далі - реєстрація) та дії, що пов'язані з веденням реєстру, виконуються за наявності документа про сплату державного мита за видачу патенту, збору відповідно до чинного законодавства. (Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003, N 585 від 02.08.2006)

2. Ведення реєстру

2.1. Реєстрація патенту здійснюється шляхом унесення відповідного запису до реєстру на підставі рішення Держдепартаменту про видачу патенту та за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікацію про видачу патенту.

Реєстр містить такі відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних (ІНІД) відповідно до стандарту BOIB ST.80: (Абзац другий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерство освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

 • (10) вид та номер охоронного документа СРСР;
 • (11) номер реєстрації, який є номером патенту;
 • (15) дату реєстрації патенту;
 • (17) очікуваний строк дії продовження;
 • (18) очікувану дату закінчення строку дії продовження;
 • (20) дату подання клопотання про перереєстрацію патенту СРСР на промисловий зразок на патент України на промисловий зразок;
 • (20) дату подання клопотання про видачу патенту України на промисловий зразок, що охороняється свідоцтвом СРСР;
 • (20) номер та дату подання до Держдепартаменту заявки, раніше поданої в патентне відомство СРСР;
 • (21) номер заявки;
 • (22) дату подання заявки;
 • (23) дату виставкового пріоритету;
 • (24) дату, з якої є чинними права на промисловий зразок; (Абзац чотирнадцатий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерство освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • (28) кількість заявлених варіантів;
 • (30) дані щодо пріоритету відповідно до Паризькою конвенцією; (Абзац шістнадцатий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерство освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • (31) номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції;
 • (32) дату подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції;
 • (33) двобуквений код держави - учасниці Паризької конвенції чи регіональної організації, до якої подана попередня заявка, відповідно до стандарту BOIB ST.3;
 • (45) дату публікації відомостей про видачу патенту та номер бюлетеня;
 • (51) індекс (індекси) Міжнародної класифікації промислових зразків;
 • (54) назву промислового зразка;
 • (55) зображення промислового зразка та вказівку відносно кольорів;
 • (58) дату запису про здійснення будь-якої дії стосовно реєстрації;
 • (62) номер і дату подання попередньої заявки, з якої виділено заявку, позначену кодом (21);
 • (66) реєстраційний номер(и) заявки або реєстрації промислового(их) зразка(ів), який (які) є варіантом(ами) цього документа;
 • (71) Ім'я або повне найменування заявника (заявників);
 • (72) Ім'я автора (авторів);
 • (73) Ім'я або повне найменування власника (власників) патенту, його адресу та двобуквений код держави відповідно до стандарту BOIB ST.3;
 • (74) Ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або ім'я (повне найменування) іншої довіреної особи; (Абзац тридцатий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерство освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • (98) адресу та ім'я фізичної або повного найменування юридичної особи, якій надсилається патент, адресу для листування. (Пункт 2.1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 318 від 19.04.2004)

2.2. У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо:

 • продовження строку дії патенту;
 • зміни імені фізичної особи - власника (власників) або повного найменування юридичної особи - власника (власників) і/або адреси власника (власників) патенту;
 • зміни складу авторів;(Абзац четвертий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерство освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • зміни назви промислового зразка;
 • зміни стосовно представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи;
 • зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників) патенту; (Абзац сьомий пункту 2.2 в редакції Наказу Міністерство освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • видача ліцензії на використання промислового зразка; (Абзац восьмий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)
 • заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка; (Абзац дев'ятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)
 • відкликання заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого промислового зразка; (Абзац десятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)
 • змін до відомостей про видача ліцензії на використання промислового зразка; (Абзац одинадцятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)
 • визнання патенту недійсним повністю або частково;
 • припинення дії патенту;
 • видачі дубліката патенту;
 • змін унаслідок виправлення помилок (граматичних, синтаксичних, інформаційних тощо); (Абзац п'ятнадцятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)
 • зміни адреси для листування;
 • змін стосовно діловодства з ведення реєстру.

2.3. Підставою для внесення відомостей до реєстру є:

 • рішення Держдепартаменту;
 • рішення судових органів;
 • клопотання або заява власника (власників) патенту.

2.4. У разі зміни імені фізичної особи - власника (власників) патенту або повного найменування юридичної особи - власника (власників) патенту і/або зміни адреси власника (власників) патенту, зміни адреси для листування, зміни особи власника (власників) патенту, за виключенням передачі права власності на промисловий зразок за договором, зміни складу авторів, зміни щодо представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи, видачі дубліката патенту та виправлення помилок власник (власники) патенту, у тому числі його (їх) правонаступник (правонаступники), за своєю ініціативою подає до Держдепартаменту клопотання щодо зазначених змін, викладене українською мовою. Клопотання має стосуватися одного патенту і містити: (Абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003, N 585 від 02.08.2006)

 • номер патенту;
 • номер заявки;
 • дату подання заявки;
 • назву промислового зразка;
 • ім'я фізичної особи - власника (власників) або повне найменування юридичної особи - власника (власників) й адресу власника (власників) патенту;
 • зміну, що вноситься; (Пункт 2.4 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • адресу для листування.

Клопотання підписується власником (власниками) патенту. Якщо власником патенту є юридична особа, то клопотання підписує особа, що має на це повноваження, у тому числі його (їх) правонаступником (правонаступниками) . Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує клопотання, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою. (Абзац дев'ятий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

У разі подання клопотання про зміну складу авторів клопотання підписується особами, що зазначені в заявці як автори, а також особами, які фактично є авторами, але в заявці авторами не зазначені.

До клопотання додаються:

 • документ про сплату збору за внесення до реєстру (за ініціативою власника патенту) змін щодо патенту, за винятком виправлення помилок; (Абзац одинадцятий пункту 2.4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)
  (Абзац тринадцятий пункту 2.4 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • документи, що підтверджують правомірність змін (за потреби).

У разі подання клопотання про внесення зміни імені (повного найменування) власника (власників) патенту і/або зміни адреси власника (власників) патенту клопотання підписується тим власником патенту, якого зазначені зміни стосуються. Клопотання про внесення інших змін, зазначених в абзаці першому цього пункту, підписується усіма власниками патенту. (Пункт 2.4 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Під час розгляду клопотання та документів, що до нього додаються, Держдепартамент має право надіслати запит про подання додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що містять подані до Держдепартаменту документи. (Пункт 2.4 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

У разі відповідності клопотання та документів, що до нього додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.6 цього Положення та наявності у випадках, передбачених цим Положенням, документа про сплату збору за внесення змін Держдепартаментом протягом місяця від дати надходження зазначеного клопотання та документів, що до нього додаються, вносяться відповідні відомості до Реєстру. (Пункт 2.4 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

У разі невідповідності клопотання та/або документів, що до нього додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.6 цього Положення, та/або відсутності документа про сплату збору за внесення змін (у разі необхідності його подання) особі, яка подала клопотання, протягом місяця від дати надходження зазначеного клопотання та документів, що до нього додаються, надсилається про це повідомлення із пропозицією щодо усунення недоліків. Виправлені та/або відсутні документи мають надійти до Держдепартаменту протягом двох місяців від дати одержання зазначеного повідомлення особою, яка подала клопотання. В іншому разі клопотання вважається неподаним, про що особі, яка подала клопотання, надсилається повідомлення. (Пункт 2.4 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

2.5. Заява про повну або часткову відмову від патенту подається власником (власниками) патенту, стосується одного охоронного документа і містить:

 • номер патенту;
 • номер заявки;
 • дату подання заявки;
 • назву промислового зразка;
 • ім'я фізичної особи - власника (власників) або повне найменування юридичної особи - власника (власників) й адресу власника (власників) патенту;
 • адресу для листування;
 • обсяг прав, щодо яких здійснюється відмова у випадку часткової відмови від патенту;
 • обсяг прав, що залишається (в разі часткової відмови від патенту). (Пункт 2.5 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

У заяві також повинно бути зазначено, що особа, яка використовує промисловий зразок на підставі ліцензійного договору, попереджена про відмову від патенту, а також зазначено відомості про відсутність накладеного арешту на майно, до складу якого входять права, що засвідчуються патентом.

Заява підписується власником (власниками) патенту. Якщо власником патенту є юридична особа, то заява підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

(Абзац одинадцятий пункту 2.5 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

У разі часткової відмови від патенту до заяви додається документ про сплату збору за внесення до Реєстру змін щодо патенту. (Пункт 2.5 доповнено абзацом дванадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Заява про повну або часткову відмову від патенту розглядається у порядку, встановленому пунктом 2.4 цього Положення (Пункт 2.5 доповнено абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

2.6. Заяву про повну або часткову відмову від патенту або клопотання про зміну відомостей, що занесені до реєстру, продовження строку дії патенту, видачу дубліката патенту може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа. У цьому разі до заяви або клопотання додається довіреність, оформлена з дотриманням вимог чинного законодавства, або її копія.

Довіреність може стосуватись як одного патенту або заявки, так і всіх патентів або заявок одного і того самого власника за умови, що про це зазначено в довіреності.

У довіреності зазначається:

 • ім'я особи, якій вона видана;
 • обсяг повноважень, які надаються особі, на ім'я якої видано довіреність;
 • дата її вчинення. (Абзац шостий пункту 2.6 із змфінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо довіреність видається юридичною особою України, то підпис особи, що має на це повноваження, скріплюється печаткою. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує довіреність, особистого підпису, ініціалів, прізвища.

Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною. (Абзац восьмий пункту 2.6 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Форма і строк дії довіреності, виданої поза межами України, визначаються за законом країни, де була видана довіреність.

Якщо довіреність викладена не українською мовою, то до неї додають переклад на українську мову.

Довіреність представнику в справах інтелектуальної власності (патентному повіреному), зареєстрованому в Держдепартаменті, для представництва особи, яка проживає за межами України, може бути видана як самим власником патенту, так і представником власника, що має відповідну довіреність, видану власником патенту. Довіреність, видана в порядку передоручення, має бути нотаріально посвідчена, крім випадків, установлених частиною четвертою статті 245 Цивільного кодексу України. (Абзац одинадцятий пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Будь-яке призначення представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи може бути скасоване особами, які здійснили це призначення, або їх правонаступниками.

Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це Держдепартамент. Датою такого повідомлення вважається дата одержання Держдепартаментом відповідного письмового повідомлення. (Пункт 2.6 доповнено абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа може відмовитись від свого призначення шляхом надання підписаного ним повідомлення. У цьому разі власник має повідомити про це Держдепартамент.

2.7. Держдепартамент повідомляє власника (власників) патенту чи довірену особу власника (власників) щодо внесення змін до реєстру протягом місяця від дати публікації в офіційному бюлетені відповідних відомостей. (Пункт 2.7 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

2.8. Держдепартамент видає або надсилає власнику патенту чи довіреній особі повідомлення про припинення дії патенту у разі несплати річного збору за підтримання чинності патенту.

3. Видача патенту

3.1. Видача патенту здійснюється Держдепартаментом у місячний строк після його державної реєстрації.

3.2. Патент на промисловий зразок видається за встановленою формою, наведеною в додатку до цього Положення.

Патент засвідчується підписом голови Держдепартаменту та печаткою Держдепартаменту.

Аркуші, на яких викладено текст патенту, прошнуровуються або скріплюються у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності, пронумеровуються, кількість аркушів завіряється підписом посадової (уповноваженої на те) особи та скріплюється печаткою Держдепартаменту. При цьому друга сторінка патенту не заповнюється. Кожна сторінка патенту, крім титульної і другої, нумерується. (Пункт 3.2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

3.3. Патент видається особі, яка має право на його одержання, або надсилається за адресою для листування. Якщо право на одержання патенту мають кілька осіб, то їм видається один патент.

(Пункт 3.4 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

3.4. У випадку втрати чи зіпсування патенту за клопотанням його власника (власників) Держдепартамент протягом місяця від дати надходження клопотання видає або надсилає за адресою, зазначеною в клопотанні, дублікат патенту.

Дублікат патенту містить весь текст виданого патенту, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.

Клопотання оформлюється та розглядається відповідно до пунктів 2.4, 2.6 цього Положення. До клопотання додається документ про сплату збору за видачу дубліката патенту.

(Пункт 3.4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

4. Надання відомостей, що занесені до реєстру

Після внесення відомостей про патент до реєстру Держдепартамент на клопотання будь-якої особи надає їй виписку з реєстру за умови надходження документа про сплату збору за подання цього клопотання.

Виписка стосується одного патенту.

Виписка видається особі, яка подала клопотання, або надсилається за адресою, зазначеною в клопотанні, протягом місяця від дати надходження клопотання.

Виписка засвідчується підписом голови Держдепартаменту та скріплюється печаткою Держдепартаменту.

Відомості про автора не надаються, якщо він вимагає, щоб його не згадували в будь-якій публікації.

(Розділ 4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Начальник відділу правового забезпечення Л. А. Цибенко
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow