Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 521 від 16.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2001 р.
за N 644/5835

Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію
та внесення до реєстру відомостей
про передачу права власності на винахід (корисну модель)
та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)
(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
N 688 від 13.10.2003, N 54 від 31.01.2008)

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Інструкцію про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) (далі - Інструкція), що додається.

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати цю Інструкцію до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати цю Інструкцію в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Інструкції про розгляд та реєстрацію договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) та ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі)" від 18 вересня 2000 року N 451, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2000 року за N 675/4896.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М. В.

Міністр В. Г. Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16.07.2001 р. N 521
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2001 р.
за N 644/5835

ІНСТРУКЦІЯ
про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру
відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель)
та видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон), Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997, визначає процедуру подання до Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент), що діє у складі Міністерства освіти і науки України, розгляду, публікації та внесення до Державного реєстру патентів України на винаходи або Державного реєстру патентів України на корисні моделі (далі - реєстр) відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та надання дозволу (видачу ліцензії) на використання винаходу (корисної моделі).

(Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 688 від 13.10.2003, N 54 від 31.01.2008)

1.2. Передача права власності на винахід (корисну модель) здійснюється на підставі договору про передачу права власності на винахід (корисну модель) (далі - договір).

Видача ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) здійснюється на підставі ліцензійного договору на використання винаходу (корисної моделі) (далі - ліцензійний договір).

Передача права власності на винахід (корисну модель) та надання ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) здійснюються в межах строку дії патенту України на винахід, деклараційного патенту України на винахід, деклараційного патенту України на корисну модель (далі - патент).

1.3. Договір та ліцензійний договір уважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами.

(Пункт 1.4. виключено на підставі Наказу МОН N 688 від 13.10.2003)

1.4. На підставі ліцензійного договору може видаватись виключна або невиключна ліцензія на використання винаходу (корисної моделі).

Видавати ліцензію будь-якій особі на використання винаходу (корисної моделі) може власник патенту.

Ліцензіат, якому власником патенту передано право на використання винаходу (корисної моделі) за договором про виключну ліцензію (далі - власник виключної ліцензії), може в межах строку дії виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати ліцензію на використання винаходу (корисної моделі) за умови надання йому такого права власником патенту.

1.5. Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель), можуть здійснювати: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору.

Дії, пов'язані з поданням до Держдепартаменту відомостей про надання дозволу (ліцензії) на використання винаходу (корисної моделі), можуть здійснювати: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору.

(Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)

1.6. Якщо власником патенту є декілька осіб, то всі дії, пов'язані з передачею права власності на винахід (корисну модель) та наданням ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), визначаються угодою між ними, а право на підписання документів, які подаються до Держдепартаменту, може бути надане одній особі за наявності відповідної довіреності.

1.7. Якщо один або більше, але не всі, співвласники патенту на винахід (корисну модель) бажають передати своє право власності на винахід (корисну модель) на користь інших співвласників, то договір укладається між співвласниками, які передають право власності, та іншими співвласниками.

2. Документи, що подаються до Держдепартаменту

2.1. Для публікації в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень) та внесення до реєстру (реєстрації) відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) та надання дозволу (видачу ліцензії) на використання винаходу (корисної моделі) (далі - відомості) до Держдепартаменту подають такі документи: (Абзац перший пункту 2.1. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)

 • заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей (далі - заява) - 1 прим.; (Абзац другий пункту 2.1. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)
 • договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений витяг з договору (ліцензійного договору) - 3 прим.;
 • документ про сплату збору за опублікування відомостей - 1 прим.; (Абзац четвертий пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 688 від 13.10.2003, N 54 від 31.01.2008)
 • довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа; (Абзац п'ятий пункту 2.1. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)
 • довіреність на ім'я представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), оформлену з дотриманням вимог чинного законодавства, від правонаступника власника патенту, якщо він є іноземною особою або особою без громадянства, яка проживає чи має постійне місцезнаходження поза межами України (далі - іноземна особа). (Пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з Наказом МОН N 54 від 31.01.2008)

2.2. Заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) (додаток 1) подають: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства. (Абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)

У випадку, зазначеному в пункті 1.7 цієї Інструкції, заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на винахід (корисну модель) (додаток 2) подають: співвласники, які передають право власності на винахід (корисну модель); представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням співвласників патенту, за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства. (Абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)

Заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей про надання ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) (додаток 3) подають: сторона договору; представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за дорученням сторони договору, за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства. (Абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)

Заява викладається українською мовою і стосується одного договору (ліцензійного договору).

Якщо стороною (сторонами) договору є іноземна особа (іноземні особи), то в заяві здійснюється транслітерація (передача транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки) повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування юридичної особи та її місцезнаходження (місця проживання). У дужках зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.

2.3. У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору (ліцензійного договору) повинні бути вказані:

2.3.1. Щодо договору: сторони договору; предмет договору; номер патенту; назва винаходу (корисної моделі); місцезнаходження (місце проживання) сторін.

2.3.2. Щодо ліцензійного договору: сторони ліцензійного договору; предмет ліцензійного договору; номер патенту; назва винаходу (корисної моделі); обсяг прав, що передаються; вид ліцензії (виключна або невиключна); строк дії ліцензійного договору; територія дії ліцензійного договору; місцезнаходження (місце проживання) сторін.

2.4. Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) подається до Держдепартаменту українською мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) викладений іншою мовою, то до нього додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або уповноваженою особою компетентного органу.

Договір (ліцензійний договір) підписується сторонами, що його укладають.

Договір (ліцензійний договір) від імені юридичної особи підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує договір (ліцензійний договір), особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору (ліцензійного договору) засвідчуються в порядку, установленому в країні його укладання.

Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в документах, що подаються до Держдепартаменту, несуть сторони договору (ліцензійного договору).

Документи, що подаються для публікації та внесення до реєстру відомостей, друкуються на окремих аркушах білого кольору форматом 210 х 297 мм, при цьому другий і наступні аркуші договору (ліцензійного договору) або витягу з договору (ліцензійного договору) нумеруються арабськими цифрами. Усі документи друкують шрифтом чорного кольору. Виправлення в документах не допускаються. (Абзац шостий пункту 2.4. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)

3. Розгляд документів, публікація та внесення до реєстру відомостей

(Назва розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)

3.1. Заява та додані до неї документи приймаються до розгляду від дати публікації відомостей про видачу патенту в бюлетені.

(Абзац другий пункту 3.1. виключено на підставі Наказу МОН N 688 від 13.10.2003)

3.2. Держдепартамент:

 • розглядає заяву та додані до неї документи на відповідність розділам 1, 2 цієї Інструкції;
 • приймає рішення про публікацію та внесення відомостей до реєстру (далі - рішення) (додатки 4, 5, 6) протягом двох місяців від дати надходження до Держдепартаменту заяви та правильно оформлених документів, що до неї додаються; (Абзац третій пункту 3.2. в редакції Наказу МОН N 688 від 13.10.2003)
 • готує відомості для публікації в бюлетені та вносить відомості до відповідного реєстру; (Абзац четвертий пункту 3.2. в редакції Наказу МОН N 688 від 13.10.2003)
 • направляє на адресу, зазначену в заяві, два примірники договору (ліцензійного договору) або два примірники витягу з договору (ліцензійного договору), щодо якого опубліковано та внесено відомості до відповідного реєстру, та один примірник рішення про публікацію та внесення до реєстру відомостей. Один примірник договору (ліцензійного договору) або витяг з договору (ліцензійного договору) зберігається в Держдепартаменті як контрольний. (Абзац п'ятий пункту 3.2. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)

(Абзац шостий пункту 3.2. виключено на підставі Наказу МОН N 688 від 13.10.2003)

3.3. Держдепартамент має право надіслати запит про подання додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі виникнення обгрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що містять подані до Держдепартаменту документи. У цьому разі рішення приймається в двотижневий строк від дати надходження додаткових документів.

3.4. Відомості не можуть бути опубліковані та внесені до реєстру, якщо: (Абзац перший пункту 3.4. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)

 • патент визнано недійсним повністю;
 • дія патенту припинена;
 • зареєстровано заяву власника патенту про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу (корисної моделі), а клопотання про відкликання цієї заяви не надійшло;
 • подані документи не відповідають вимогам розділів 1, 2 та пункту 3.3 цієї Інструкції.

3.5. У випадках, зазначених у пункті 3.4 цієї Інструкції, Держдепартамент повертає документи із зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.

4. Публікація та внесення до реєстру змін у відомості про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)

(Назва розділу 4 в редакції Наказу МОН N 688 від 13.10.2003)

4.1. У відомості про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі), що опубліковані та внесені до відповідного реєстру, за ініціативою сторін ліцензійного договору вносяться та публікуються зміни (далі - зміни) щодо: (Абзац перший пункту 4.1. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)

 • повного імені або найменування та/або адреси для листування сторін ліцензійного договору; (Абзац другий пункту 4.1. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)
 • обсягу прав, що передаються;
 • виду ліцензії;
 • строку дії ліцензійного договору;
 • території дії ліцензійного договору.

Для внесення змін подають такі документи:

 • заяву про публікацію та внесення змін (додаток 7) - 1 прим.; (Абзац восьмий пункту 4.1. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)
 • перелік змін - 1 прим.;
 • документ про сплату збору за внесення змін.

Для внесення змін щодо повного імені або найменування сторін до заяви додається документ, що підтверджує правомірність таких змін.

Для внесення змін щодо продовження строку дії ліцензійного договору заяву подають не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку його дії. (Пункт 4.1. доповнено абзацом згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)

4.2. Заява про публікацію та внесення змін викладається українською мовою, стосується одного ліцензійного договору та підписується сторонами ліцензійного договору або довіреною особою, що діє за дорученням сторони, за наявності довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства. (Пункт 4.2. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)

4.3. Перелік змін підписується сторонами та має містити нову редакцію пункту (пунктів), що змінюється (змінюються).

4.4. Держдепартамент розглядає заяву про публікацію та внесення змін і додані до неї документи, приймає рішення про публікацію та внесення змін у відомості про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) (додаток 8) протягом двох місяців від дати надходження правильно оформлених документів. (Абзац перший пункту 4.4. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)

Зазначене рішення направляється за адресою, указаною в заяві, після публікації зазначених змін у бюлетені. (Абзац другий пункту 4.4. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)

4.5. Заява про публікацію та внесення змін у відомості про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) не приймається до розгляду, якщо: (Абзац перший пункту 4.5. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)

 • патент визнано недійсним повністю;
 • дія патенту припинена;
 • дія ліцензійного договору закінчилася;
 • подані документи не відповідають вимогам пунктів 4.1 - 4.3 цієї Інструкції.

Якщо зміни не можуть бути опубліковані та внесені до відповідного реєстру, то Держдепартамент повертає документи із зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, вказаною в заяві. (Абзац шостий пункту 4.5. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)

4.6. Дія ліцензійного договору може бути достроково припинена:

 • за взаємною згодою сторін;
 • на підставі рішення суду;
 • на підставі припинення дії деклараційного патенту на винахід у зв'язку з видачею патенту за результатами кваліфікаційної експертизи заявки, за якою раніше було видано деклараційний патент.

4.6.1. Для публікації та внесення до відповідного реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін до Держдепартаменту подають заяву про публікацію та внесення відомостей до відповідного реєстру у зв'язку з достроковим припиненням дії ліцензійного договору (додаток 9), підписану обома сторонами ліцензійного договору, в одному примірнику. (Підпункт 4.6.1. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)

4.6.2. Держдепартамент розглядає заяву, приймає рішення про публікацію та внесення до відповідного реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін протягом двох місяців від дати надходження правильно оформленої заяви, публікує та вносить такі відомості до відповідного реєстру. (Абзац перший підпункту 4.6.2. в редакції Наказу МОН N 688 від 13.10.2003)

Рішення про публікацію та внесення до відповідного реєстру відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою сторін (додаток 10) направляється за адресою, зазначеною в заяві, після публікації вказаних відомостей у бюлетені. (Абзац другий підпункту 4.6.2. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)

4.6.3. Відомості про визнання ліцензійного договору недійсним публікуються та вносяться до відповідного реєстру на підставі рішення суду. (Підпункт 4.6.3. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 від 13.10.2003)

4.7. Якщо за результатом проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою раніше було видано деклараційний патент, прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід, а деклараційний патент на винахід уважається таким, що не набрав чинності від дати публікації в бюлетені відомостей про його видачу, то реєстрація відомостей про видачу ліцензії власником деклараційного патенту на винахід на його використання будь-якій особі скасовується.

(Розділ 5 виключено на підставі Наказу МОН N 688 від 13.10.2003)

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної власності
Л. А. Меняйло
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow