Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 469 від 20.06.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2001 р.
за N 558/5749

Про затвердження Положення
про Державний реєстр патентів України на корисні моделі
(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки
N 441 від 01.08.2002)
(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки
N 806 від 09.12.2003, N 585 від 02.08.2006)

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі (далі - Положення), що додається. (Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати це Положення до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

3. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати це Положення в офіційному бюлетені "Промислова власність".

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держпатенту України "Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів України на корисні моделі та порядок видачі патентів" від 7 червня 1996 року N 123, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 червня 1996 року за N 305/1330, та пункт 1.3 наказу Міністерства освіти і науки України "Про внесення змін до деяких нормативних документів Держпатенту України" від 16 серпня 2000 року N 391, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2000 року за N 575/4796.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М. В.

Т. в. о. Міністра Я. С. Яцків

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
20.06.2001 N 469
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 липня 2001 р.
за N 558/5749

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Державний реєстр патентів України на корисні моделі
(Назва Положення із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

(У тексті Положення слова "деклараційні патенти" та "деклараційні патенти (патенти)" в усіх відмінках і числі замінено словами "патенти (деклараційні патенти)"; слова "повне ім'я" в усіх відмінках замінено словом "ім'я"; слово "найменування" в усіх відмінках замінено словами "повне найменування" згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

1. Загальні положення

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" (далі - Закон), Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997, Паризької конвенції про охорону промислової власності, підписаної в Парижі 20 березня 1883 року, яка є чинною в Україні з 25 грудня 1991 року (далі - Паризька конвенція), Договору про патентну кооперацію, підписаного 19 червня 1970 року, який є чинним в Україні з 25 грудня 1991 року, визначає форму Державного реєстру патентів України на корисні моделі, порядок його ведення, порядок видачі патентів України на корисні моделі та дублікатів патентів (деклараційних патентів) України на корисні моделі, порядок надання виписок з реєстру, перелік змін, які можуть бути внесені до реєстру за ініціативою власника патенту (деклараційного патенту), а також установлює форму патентів України на корисні моделі і зміст зазначених у них відомостей. (Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003, N 585 від 02.08.2006)

1.2. Державний реєстр патентів України на корисні моделі (далі - реєстр) - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації патентів України на корисні моделі (далі - патенти) та деклараційних патентів України на корисні моделі (далі - деклараційні патенти), які постійно зберігаються на електронному та/або паперовому носіях. Реєстр формує Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України (далі - Держдепартамент). (Пункт 1.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

1.3. Відомості, що занесені до реєстру, зміни до них, відомості про видачу дубліката патенту (деклараційного патенту), зміни внаслідок виправлення помилок та інші відомості, що занесені до реєстру, Держдепартамент публікує в офіційному бюлетені "Промислова власність" (далі - бюлетень). Дані про публікацію зазначених відомостей заносяться до реєстру. (Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003, N 585 від 02.08.2006)

1.4. Державна реєстрація (далі - реєстрація) та дії, що пов'язані з веденням реєстру, виконуються за наявності документа про сплату державного мита за видачу патенту, збору відповідно до чинного законодавства. (Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003, N 585 від 02.08.2006)

(Пункт 1.5 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

2. Ведення реєстру

2.1. Реєстрація патенту здійснюється шляхом унесення відповідного запису до реєстру на підставі рішення Держдепартаменту про видачу патенту та за наявності документів про сплату державного мита за видачу патенту і збору за публікації про видачу патенту. (Абзац перший пункту 2.1 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003, із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Реєстр містить такі відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних (ІНІД) відповідно до стандарту BOIB ST.9: (Абзац другий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

 • (11) номер реєстрації, який є номером патенту (деклараційного патенту);
 • (16) дату реєстрації патенту (деклараційного патенту);
 • (20) дату подання клопотання про видачу патенту (деклараційного патенту) на розсекречену корисну модель;
 • (21) номер заявки;
 • (22) дату подання заявки;
 • (24) дату, з якої є чинними права на корисну модель; (Абзац восьмий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • (30) - дані щодо пріоритету відповідно до Паризької конвенції; (Пункт 2.1 доповнено абзацом згідно з Наказом МОН N 441 від 01.08.2002; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • (31) номер попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції;
 • (32) дату подання попередньої заявки відповідно до Паризької конвенції;
 • (33) двобуквений код держави - учасниці Паризької конвенції чи регіональної організації, до якої подана попередня заявка, відповідно до стандарту BOIB ST.3;
 • (41) дату публікації відомостей про прийняту до розгляду заявку та номер бюлетеня;
 • (46) дату публікації відомостей про видачу патенту (деклараційного патенту) та номер бюлетеня;
 • (51) індекс (індекси) Міжнародної патентної класифікації;
 • (54) назву корисної моделі;
 • (57) формула корисної моделі; (Пункт 2.1 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • (60) вид та номер охоронного документа України на секретну корисну модель;
 • (62) номер та дату подання попередньої заявки, з якої виділено заявку, позначену кодом (21);
 • (66) номер (номери) та дату (дати) попередньої (попередніх) заявки (заявок), діловодство за якою (якими) припинено;
 • (71) ім'я або повне найменування заявника (заявників);
 • (72) ім'я винахідника (винахідників);
 • (73) ім'я або повне найменування та адреса власника (власників) патенту (деклараційного патенту), двобуквений код держави відповідно до стандарту BOIB ST.3; (Абзац двадцять третій пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • (74) ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або ім'я (повне найменування) іншої довіреної особи; (Абзац двадцять четвертий пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • (85) дату переходу міжнародної заявки до національної фази відповідно до Договору про патентну кооперацію;
 • (86) номер та дату подання міжнародної заявки, поданої відповідно до Договору про патентну кооперацію;
 • (98) адресу та ім'я фізичної або повне найменування юридичної особи, якій надсилається патент (деклараційний патент), адресу для листування.

2.2. У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо:

 • зміни імені фізичної особи - власника (власників) або повного найменування юридичної особи - власника (власників) і/або адреси власника (власників) патенту (деклараційного патенту);
 • зміни складу винахідників; (Абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • зміни адреси для листування;
 • зміни назви корисної моделі;
 • зміни стосовно представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи;
 • зміни, пов'язаної зі зміною особи власника (власників) патенту (деклараційного патенту); (Абзац сьомий пункту 2.2 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • видача ліцензії на використання корисної моделі; (Абзац восьмий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)
 • змін до відомостей про видача ліцензії на використання корисної моделі; (Абзац дев'ятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)
 • заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованої корисної моделі; (Абзац десятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)
 • відкликання заяви про готовність надання будь-якій особі дозволу на використання запатентованої корисної моделі; (Абзац одинадцятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)
 • визнання патенту (деклараційного патенту) недійсним повністю або частково;
 • припинення дії патенту (деклараційного патенту);
 • відмови від патенту (деклараційного патенту) повністю або частково;
 • зміни обсягу прав у разі часткової відмови від патенту (деклараційного патенту);
 • видачі дубліката патенту (деклараційного патенту);
 • змін унаслідок виправлення помилок (граматичних, синтаксичних, інформаційних тощо); (Абзац сімнадцятий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)
 • змін стосовно діловодства з ведення реєстру.

2.3. Підставою для внесення відомостей до реєстру є:

 • рішення Держдепартаменту;
 • рішення судових органів;
 • клопотання або заява власника (власників) патенту (деклараційного патенту).

2.4. У разі зміни імені фізичної особи - власника (власників) патенту (деклараційного патенту) або повного найменування юридичної особи - власника (власників) патенту (деклараційного патенту) і/або зміни адреси власника (власників) патенту (деклараційного патенту), зміни адреси для листування, зміни особи власника (власників) патенту (деклараційного патенту), за виключенням передачі права власності на корисну модель за договором, зміни складу винахідників, зміни стосовно представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи, видачі дубліката та виправлення помилок власник (власники) патенту (деклараційного патенту) у тому числі його (їх) правонаступник (правонаступники) за своєю ініціативою подає до Держдепартаменту клопотання щодо зазначених змін, викладене українською мовою. Клопотання має стосуватися одного патенту (деклараційного патенту) і містити: (Абзац перший пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003, N 585 від 02.08.2006)

 • номер патенту (деклараційного патенту);
 • номер заявки;
 • дату подання заявки;
 • назву корисної моделі;
 • ім'я фізичної особи - власника (власників) або повне найменування юридичної особи - власника (власників) й адресу власника (власників) патенту (деклараційного патенту);
 • зміну, що вноситься; (Пункт 2.4 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)
 • адресу для листування.

Клопотання підписується власником (власниками) патенту (деклараційного патенту) у тому числі його (їх) правонаступником (правонаступниками). Якщо власником патенту (деклараційного патенту) є юридична особа, то клопотання підписує особа, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує клопотання, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою. (Абзац дев'ятий пункту 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

У разі подання клопотання про зміну складу винахідників клопотання підписується особами, що зазначені в заявці як винахідники, а також особами, які фактично є винахідниками, але в заявці винахідниками не зазначені.

До клопотання додаються:

 • документ про сплату збору за внесення до реєстру за ініціативою власника патенту змін; (Абзац пункту 2.4 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)
 • документ, що підтверджує правомірність змін (за потреби).

У разі подання клопотання про внесення зміни імені (повного найменування) власника (власників) патенту (деклараційного патенту) і/або зміни адреси власника (власників) патенту (деклараційного патенту) клопотання підписується лише тим власником патенту (деклараційного патенту), якого зазначені зміни стосуються. Клопотання про внесення інших змін, зазначених в абзаці першому цього пункту, підписується усіма власниками патенту (деклараційного патенту). (Пункт 2.4 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Під час розгляду клопотання та документів, що до нього додаються, Держдепартамент має право надіслати запит про подання додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі виникнення обґрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що містять подані до Держдепартаменту документи. (Пункт 2.4 доповнено абзацом п'ятнадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

У разі відповідності клопотання та документів, що до нього додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.6 цього Положення та наявності у випадках, передбачених цим Положенням, документа про сплату збору за внесення змін Держдепартаментом протягом місяця від дати надходження зазначеного клопотання та документів, що до нього додаються, вносяться відповідні відомості до Реєстру. (Пункт 2.4 доповнено абзацом шістнадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

У разі невідповідності клопотання та/або документів, що до нього додаються, вимогам цього пункту та/або пункту 2.6 цього Положення, та/або відсутності документа про сплату збору за внесення змін (у разі необхідності його подання) особі, яка подала клопотання, протягом місяця від дати надходження зазначеного клопотання та документів, що до нього додаються, надсилається про це повідомлення із пропозицією щодо усунення недоліків. Виправлені та/або відсутні документи мають надійти до Держдепартаменту протягом двох місяців від дати одержання зазначеного повідомлення особою, яка подала клопотання. В іншому разі клопотання вважається неподаним, про що особі, яка подала клопотання, надсилається повідомлення. (Пункт 2.4 доповнено абзацом сімнадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

2.5. Заява про повну або часткову відмову від патенту (деклараційного патенту) подається власником (власниками) патенту (деклараційного патенту) і містить:

 • номер патенту (деклараційного патенту);
 • номер заявки;
 • дату подання заявки;
 • назву корисної моделі;
 • ім'я фізичної особи - власника (власників) або повне найменування юридичної особи - власника (власників) й адресу власника (власників) патенту (деклараційного патенту);
 • адресу для листування;
 • обсяг прав, щодо яких здійснюється відмова в разі часткової відмови від патенту (деклараційного патенту);
 • обсяг прав, що залишається (у разі часткової відмови від патенту (деклараційного патенту). (Пункт 2.5 доповнено абзацом дев'ятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

У заяві також повинно бути зазначено, що особа, яка використовує корисну модель на підставі ліцензійного договору, попереджена про відмову від патенту (деклараційного патенту), а також зазначено відомості про відсутність накладеного арешту на майно, описаного за борги, до складу якого входять права, що засвідчуються патентом (деклараційним патентом). (Абзац пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

Заява підписується власником (власниками) патенту (деклараційного патенту). Якщо власником (власниками) патенту (деклараційного патенту) є юридична особа, то заява підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою.

У разі часткової відмови від патенту (деклараційного патенту) до заяви додається документ про сплату збору за внесення до реєстру змін щодо патенту (деклараційного патенту) на корисну модель. (Абзац пункту 2.5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003)

Заява про повну або часткову відмову від патенту (деклараційного патенту) розглядається у порядку, встановленому пунктом 2.4 цього Положення. (Пункт 2.5 доповнено абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

2.6. Клопотання про зміну відомостей, що занесені до реєстру, видачу дубліката патенту (деклараційного патенту) або заяву про повну або часткову відмову від патенту (деклараційного патенту) може подати представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа. У цьому разі до заяви або клопотання додається довіреність, оформлена з дотриманням вимог чинного законодавства.

Довіреність може стосуватись як одного патенту (деклараційного патенту), так і всіх патентів (деклараційних патентів) одного й того самого власника за умови, що про це зазначено в довіреності.

У довіреності зазначаються:

 • ім'я особи, якій вона видана;
 • обсяг повноважень, які надаються особі, на ім'я якої видано довіреність;
 • дата її вчинення. (Абзац шостий пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Довіреність підписується особою, яка її видала. Якщо довіреність видається юридичною особою України, то підпис особи, що має на це повноваження, скріплюється печаткою. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує довіреність, особистого підпису, ініціалів, прізвища.

Строк довіреності встановлюється у довіреності. Якщо строк довіреності не встановлений, вона зберігає чинність до припинення її дії. Довіреність, у якій не вказана дата її вчинення, є нікчемною. (Абзац восьмий пункту 2.6 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Форма і строк дії довіреності, виданої поза межами України, визначаються за законом країни, де була видана довіреність.

Якщо довіреність викладена не українською мовою, то до неї додають переклад на українську мову.

Довіреність представнику в справах інтелектуальної власності (патентному повіреному) для представництва особи, що проживає за межами України, може бути видана як самим власником патенту (деклараційного патенту), так і представником власника, що має відповідну довіреність, видану власником патенту (деклараційного патенту). Довіреність, видана в порядку передоручення, має бути нотаріально посвідчена, крім випадків, установлених частиною четвертою статті 245 Цивільного кодексу України. (Абзац одинадцятий пункту 2.6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Будь-яке призначення представника в справах інтелектуальної власності (патентного повіреного) або іншої довіреної особи може бути скасоване особами, які здійснили це призначення, або їх правонаступниками.

Особа, яка видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно повідомити про це Держдепартамент. Датою такого повідомлення вважається дата одержання Держдепартаментом відповідного письмового повідомлення. (Пункт 2.6 доповнено абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

Представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа може відмовитись від свого призначення шляхом надання підписаного ним повідомлення. У цьому разі власник має повідомити про це Держдепартамент.

2.7. Держдепартамент повідомляє власника (власників) патенту (деклараційного патенту) чи довірену особу власника (власників) щодо внесення змін до реєстру протягом місяця від дати публікації в офіційному бюлетені відповідних відомостей. (Пункт 2.7 в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

2.8. Держдепартамент видає або надсилає власнику (власникам) патенту (деклараційного патенту) чи довіреній особі повідомлення про припинення дії патенту (деклараційного патенту) у разі несплати річного збору за підтримання чинності патенту (деклараційного патенту).

3. Видача патенту (деклараційного патенту)

3.1. Видача патенту здійснюється Держдепартаментом у місячний строк після його державної реєстрації. (Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

3.2. Патент видається за встановленою формою, наведеною в додатку до цього Положення. Патент засвідчується підписом голови Держдепартаменту та скріплюється печаткою Держдепартаменту.

Аркуші, на яких викладено текст патенту, прошнуровуються або скріплюються у спосіб, що унеможливлює їх роз'єднання без порушення цілісності, пронумеровуються, кількість аркушів завіряється підписом посадової (уповноваженої на те) особи та скріплюється печаткою Держдепартаменту. При цьому друга сторінка патенту не заповнюється. Кожна сторінка патенту, крім титульної і другої, нумерується. (Пункт 3.2 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

(Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

3.3. Патент видається особі, яка має право на його одержання, або надсилається за адресою для листування. Якщо право на одержання одного й того самого патенту мають кілька осіб, то їм видається один патент. (Пункт 3.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

(Пункт 3.4 виключено на підставі Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

3.4. У випадку втрати чи зіпсування патенту (деклараційного патенту) за клопотанням його власника (власників) Держдепартамент протягом місяця від дати надходження клопотання видає або надсилає за адресою, зазначеною в клопотанні, дублікат патенту (деклараційного патенту).

Дублікат патенту (деклараційного патенту) містить весь текст виданого патенту (деклараційного патенту), оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.

Клопотання оформлюється та розглядається відповідно до пунктів 2.4, 2.6 цього Положення. До клопотання додається документ про сплату збору за видачу дубліката патенту (деклараційного патенту).

(Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003; в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

4. Надання відомостей, що занесені до реєстру

4.1. Після внесення відомостей про патент (деклараційний патент) до реєстру Держдепартамент на клопотання будь-якої особи надає їй виписку з реєстру за умови надходження документа про сплату збору за подання цього клопотання.

Виписка стосується одного патенту (деклараційного патенту).

Виписка видається особі, яка подала клопотання, або надсилається за адресою, зазначеною в клопотанні, протягом місяця від дати надходження клопотання.

Виписка засвідчується підписом голови Держдепартаменту та скріплюється печаткою Держдепартаменту.

(Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки N 806 від 09.12.2003; в редакції Наказу Міністерства освіти і науки N 585 від 02.08.2006)

4.2. Відомості про винахідника не надаються, якщо він вимагає, щоб його не згадували в будь-якій публікації.

Начальник відділу правового забезпечення Л. А. Цибенко
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow